<<
>>

1. Ресурси комерційного банку, їх склад та структура

Комерційні банки є насамперед підприємствами, що спеціалізуються на посередницькій діяльності, яка пов’язана, з одного боку, з купівлею вільних грошових коштів на ринку ресурсів, а з другого - їх продажем підприємствам, організаціям та населенню.

За таких умов для банків є однаково важливими як операції із залучення коштів, так і з їх розміщення. Від операцій із залучення коштів залежить розмір банківських ресурсів і, отже, масштаби діяльності комерційних банків. В свою чергу, вигідне розміщення ресурсів сприяє підвищенню дохідності та ліквідності комерційних банків, забезпечує їх економічну самостійність та стабільність.

Ресурси комерційного банку - це сукупність грошових коштів, які знаходяться у розпорядженні банку і використовуються ним для здійснення кредитних, інвестиційних та інших активних операцій.

Банківські ресурси з точки зору джерел утворення поділяються на власні і залучені. До власних коштів банку належать статутний капітал, резервний та інші фонди, резерви на покриття різноманітних ризиків і нерозподілений прибуток. До залучених коштів відносяться кошти на депозитних рахунках банківських клієнтів, позики, отримані від інших банків, і кошти, отримані від інших кредиторів.

Головним джерелом банківських ресурсів є залучені кошти, частка яких в середньому по банківській системі України складає 80% від загальної величини ресурсів, а решта (20%) припадає на власний капітал.

Структура ресурсів окремих комерційних банків є індивідуальною і залежить від ступеня їх спеціалізації, особливостей їх діяльності, стану ринку кредитних ресурсів та інших факторів. Так, універсальні комерційні банки, які здійснюють переважно операції з короткострокового кредитування, як основний вид залучених ресурсів використовують короткотермінові депозити, а іпотечні банки, які займаються довгостроковим кредитуванням під заклад нерухомості, мобілізують кошти шляхом випуску та реалізації довгострокових зобов’язань (іпотечних облігацій).

На рис. 3 подано класифікацію ресурсів комерційного банку залежно від джерел їх утворення.

Рис. 3. Класифікація ресурсів комерційного банку.

Операції за допомогою яких комерційні банки формують свої ресурси, називаються пасивними. Пасивні операції забезпечують формування ресурсів банку, необхідних йому зверх власного капіталу для здійснення нормальної діяльності, забезпечення ліквідності та одержання доходу.

Пасивні операції банку можуть здійснюватись у формі:

* залучення коштів на депозитні рахунки - поточні, строкові, ощадні та інші;

* недепозитного залучення коштів: одержання позичок на між­бан­ків­сь­кому ринку, позичок НБУ, випуск банківських облігацій, векселів та інших зобов’язань.

Основний вид пасивних операцій - залучення коштів на банківські рахунки всіх видів: поточні, строкові, ощадні, валютні та інші. Всі кошти, залучені на банківські рахунки, прийнято називати депозитами, а ці операції - депозитними. Депозити слугують важливим джерелом коштів, завдяки яким банки формують переважну частину своїх дохідних активів. Недепозитні кошти найчастіше залучаються для підтримання ліквідності банків.

<< | >>
Источник: БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ. Підручник. 2016

Еще по теме 1. Ресурси комерційного банку, їх склад та структура:

 1. 2. Види банків, порядок їх створення та організаційна структура
 2. 5. Склад і структура ресурсів комерційних банків
 3. 2. Субєкти правовідносин в сфері жержавного боргу
 4. Держава позичальник.
 5. 2.3. Національний ринок державних цінних паперів
 6. 5.2. Управління державним боргом у країнах із трансформаційною економікою
 7. Перечень терминов
 8. Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні.
 9. Перелік питань
 10. 7.2. Аналіз масштабів, динаміки та структури валютних операцій
 11. 10.3.3. Факторний аналіз витрат
 12. 12.3. Аналіз якості активів банку з погляду їх ліквідності
 13. 12.4. Аналіз ресурсної бази банку з позицій ліквідності
 14. 12.5. Аналіз потреби банку в ліквідних коштах
 15. 13.3. Аналіз і оцінка управління валютним ризиком