>>

Питання

1. Основні етапи еволюції стратегій поведінки підприємців на ринку.

2. Об’єкт, предмет та суб’єкти міжнародного маркетингу.

3. Загальні риси методичного апарату міжнародного маркетингу.

4. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності.

5. Специфічні відміни міжнародного маркетингу від внутрішнього.

6. Соціально-економічне групування країн світу та його значення в міжнародному маркетингу.

7. Основні тенденції розвитку міжнародного маркетингу на сучасному етапі.

8. Особливості становлення міжнародного маркетингу в Україні.

9. Система міжнародного маркетингового середовища.

10. Особливості економічного середовища міжнародного маркетингу.

11. Класифікація країн світу за рівнем та особливостями економічного розвитку.

12. Особливості політико-правового середовища міжнародного маркетингу.

13. Особливості соціокультурного середовища міжнародного маркетингу.

14. Критерії соціокультурної класифікації країн світу та основні соціокультурні регіони.

15. Основні завдання та етапи міжнародних маркетингових досліджень.

16. Особливості формування інформаційної бази міжнародних маркетингових досліджень.

17. Поняття міжнародного маркетингового комплексу (4Р) та його особливості.

18. Сутність міжнародної товарної політики та стратегії. Чинники, що впливають на міжнародну товарну політику.

19. Порівняння товарних стратегій адаптації та стандартизації в міжнародному маркетингу. Вимушена й необхідна адаптація.

20. Товарні стратегії зворотного та нового винаходу в міжнародному маркетингу.

21. Особливості життєвого циклу товару в міжнародній торгівлі. Стадії міжнародного ЖЦТ.

22. Сутність міжнародної цінової політики. Поняття та фактори формування світової ціни товару.

23. Види цін вільного ринку.

24. Види цін закритих ринків.

25. Етапи ціноутворення міжнародної фірми.

26. Цінові фактори та методи встановлення ціни.

27. «Каскад собівартості» експортного товару.

28. Цінові стратегії.

29. Поняття збуту. Сутність та завдання збутової політики в міжнародному маркетингу.

30. Основні відміни міжнародного збуту від внутрішнього.

31. Канали розподілу в міжнародному маркетингу.

32. Особливості організації товароруху в міжнародному масштабі.

33. Методи збуту в міжнародному маркетингу.

34. Маркетингові посередники на зарубіжних ринках, особливості їх вибору та форми роботи з ними.

35. Сутність міжнародної комунікаційної політики. Основні структурні елементи міжнародного комунікаційного процесу.

36. Комплекс маркетингових комунікацій та основні його структурні елементи. Засоби масової комунікації АТL та BTL.

37. Види реклами за різними ознаками. Значення реклами в міжнародній торгівлі.

38. Суб’єкти рекламного процесу в міжнародному маркетингу.

39. Поняття міжнародної рекламної кампанії та її основні етапи («5-М»).

40. Особливості розробки рекламного звернення в міжнародній торгівлі, його головні характеристики. Поняття міжмовної паронімії.

41. Чинники пристосування реклами до певного зарубіжного ринку. Культурні імперативи реклами.

42. Особливості оцінки ефективності рекламної діяльності в міжнародному масштабі.

43. Переваги та недоліки реклами.

44. Поняття паблік рілейшнз та пабліситі. Особливості використання PR у міжнародному комунікаційному процесі.

45. Основні етапи здійснення міжнародної PR-кампанії.

46. Поняття та особливості стимулювання збуту в міжнародному маркетингу.

47. Поняття та особливості особистого продажу в міжнародному маркетингу. Типи особистого продажу за характером контакту.

48. Переваги та недоліки паблік рілейшнз, стимулювання збуту та особистого продажу.

49. Інтегровані маркетингові комунікації.

50. Основні підходи до вибору зовнішнього ринку.

51. Особливості ранжування зарубіжних ринків.

52. Ознаки сегментації зарубіжних ринків.

53. Етапи сегментації закордонного ринку.

54. Показники індексу економічної свободи країни. Країни з найбільшими індексами економічної свободи.

55. Стратегії охоплення сегментів зарубіжного ринку.

56. Особливості прийняття рішення про доцільність виходу фірми на зовнішній ринок.

57. Етапи виходу фірми на зарубіжні ринки і еволюція стратегій міжнародного маркетингу.

58. Способи виходу фірми на зарубіжні ринки.

59. Особливості міжнародної маркетингової діяльності фірми.

60. Види структурної побудови міжнародних компаній за С. Маджаро.

61. Типи структурної побудови маркетингових служб міжнародних фірм.

62. Особливості планування міжнародного маркетингу. Поняття програми міжнародного маркетингу фірми.

63. Основні концепції планування міжнародного маркетингу. Стратегічний та тактичний плани, їх особливості.

64. Основні розділи стратегічного плану міжнародного маркетингу.

65. Типи стратегій планування в міжнародному маркетингу (модель EPRG).

66. Особливості побудови тактичного плану міжнародного маркетингу організації.

67. Особливості та етапи контролювання міжнародного маркетингу. Поняття контролінгу.

68. Поняття, етапи та загальна схема проведення міжнародного маркетингового аудиту.

69. Особливості внутрішнього та зовнішнього міжнародного маркетингового аудиту.

70. Основні принципи контролінгу міжнародного маркетингу.

1.

| >>
Источник: Шпаргалка - Міжнародний маркетинг. 2017

Еще по теме Питання:

 1. 20. Питання, які вирішуються судово-медичним експертом, при різних видах насильницької смерті.
 2. 48. Питання, які вирішуються при судово-медичній експертизі вогнепальних ушкоджень.
 3. 111. Питання, що підлягають вирішенню при виробництві судово-психіатричної експертизи в цивільному процесі.
 4. 98. Підстави, умови, терміни призначення справи до судового розгляду. Питання, що вирішуються у зв'язку з призначенням судового розгляду.
 5. 115. Поняття і значення постановлення і проголошення вироку суду. Порядок, умови наради суддів і ухвали вироку, а також винесення інших ухвал в судовому засіданні. Питання, що вирішуються судом в дорадчій кімнаті.
 6. Які питання необхідно висвітлити в процесі опису продукції і (або) послуги фірми при написанні бізнес-плану?
 7. ПИТАННЯ №1 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 8. ПИТАННЯ № 3 ПСИХОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ, МІФІВ ТА НАСИЛЛЯ
 9. 4. Історичні форми постановки основного питання філософії.
 10. 4. Історичні форми постановки основного питання філософії.
 11. 36. Національне питання в трактуванні М.Драгоманова.
 12. Запитання для самостійного опрацювання та самоконтролю
 13. Питання про достовірність праці Геродота
 14. 59. Українське питання в міжнародних стосунках напередодні Другої світової війни. Пакт Молотова-Ріббентропа і українські землі. Похід червоної армії в західну Україну.
 15. 1. Українське питання в політиці європейських держав напередодні та на початку війни.
 16. 70.Українське питання напередодні і на поатку ІІ світової війни.
 17. 58. Українське питання напередодні Другої світової війни.