<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. 30 відсотків коштів на озброєння зникають у кишенях корупціонерів - Адріан Кендрі, експерт з особливих питань НАТО [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ksf.openukraine.org/ua/news/770-30-vidsotkiv- koshtiv-na-ozbrojennja-znykajut.

- Заголовок з екрана.

2. A/CONF.222/L.6 // Рабочий документ 13 Конгресса ООН по

предупреждению преступности и уголовному правосудию «Проект Дохийской декларации о включении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и международном уровнях, а также участию общественности» (г. Доха, 2015 г.). - 17 с.

3. Акт ревізії від 22.06.2012 р. № 08-21/29 фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони України за період з 01.01.2010 р. по 01.02.2012 р. - К. : Держфінінспекція, 2012. - 251 с.

4. Антикорупційний аналіз найбільш ризикових сфер діяльності Міністерства оборони України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit/antykorypciynyy-analiz-naybilsh- ryzykovyh-sfer-diyalnosti-ministerstva-oborony-ukrainy/. - Заголовок з екрана.

5. Антонян Ю. М Личность корыстного преступника / Ю. М. Антонян, В. П. Голубев, Ю. Н. Кудряков. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 1989. - 160 с.

6. Арсеній Яценюк доручив провести розслідування щодо процедур із закупівель на потреби армії [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=247406174. - Заголовок з екрана.

7. Бандурка А. М. Психология руководителя : монография / А. М. Бандурка, Е. В. Землянская. - Х. : Золотая миля, 2013. - 720 с.

8. Бандурка О. М. Протидія злочинності та профілактика злочинів : монографія / О. М. Бандурка, О. М. Литвинов. - Х. : ХНУВС, 2011. - 308 с.

9. Барабаш А.

О. Основні проблеми фінансування національної оборони України на сучасному етапі розвитку / А. О. Барабаш, Т. А. Гордєєва [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://mtkonf.org/barabash-ao- gordeeva-ta-osnovni-problemi-finansuvannya-natsionalnoyi-oboroni-ukrayini- na-suchasnomu-etapi-rozvitku/. -Заголовок з екрана.

10. Бегма В. М. Військово-технічна та оборонно-промислова політика України в сучасних умовах : аналіт. доп. / В. М. Бегма, О. О. Свергунов ; упоряд. В. М. Маркелов ; за заг. ред. В. М. Бегми. - К. : НІСД, 2013 - 112 с.

11. Бірюков Ю. Чверть бюджетних грошей Міноборони розкрадаються [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://dt.ua/UKRAINE/chvert- byudzhetnih-groshey-minoboroni-rozkradayutsya-radnik-poroshenka- 160771_.html. - Заголовок з екрана.

12. Блажівський Є. М. Моніторинг протидії злочинності в Україні : монографія / Є. М. Блажівський. - Х. : Золота миля, 2013. - 372 с.

13. Бойко А. Корупція як один із чинників сучасної економічної злочинності в Україні / А. Бойко // Вісн. нац. акад. прокуратури України. - 2008. - № 1. - С. 28-33.

14. Бойко А. М. Детермінація економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (теоретико-кримінологічне дослідження) : монографія / А. М. Бойко. - Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2008. - 380 с.

15. Бойко В. О. Перехід до раціонального розподілу оборонних ресурсів при оборонному плануванні, орієнтованому на спроможності / В. О. Бойко, Р. В. Бойко, С. І. Васюхно та ін. // Зб. наук. пр. Центру воєнно-стратег. дослід. Нац. ун-ту оборони України ім. Івана Черняховського. - 2014. - № 1. - 116-119.

16. Бондаренко О. О. Оцінювання та використання матеріалів ревізії при розслідуванні злочинів, пов’язаних із порушенням бюджетного законодавства України / О. О. Бондаренко, Р. Л. Степанюк // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. - Вип. 10 / ред. кол. : М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько, Л. М. Головченко та ін. - Х. : Право, 2010. - С. 68-73.

17.

Борисов В. І. Державна політика у сфері боротьби з корупцією / В. І. Борисов // Правові та інституційні механізми протидії корупційним правопорушенням : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 20 квіт. 2012 р.) / НАПрН України, НДІ вивч. пробл. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса [та ін.] ; редкол. : В. І. Борисов (голов. ред.) та ін. - К. : Ред. журн. «Право України» ; Х. : Право, 2013. - С. 11-15.

18. Буряченко А. Перспективи фінансового забезпечення розвитку Збройних Сил України / А. Буряченко // Ринок цінних паперів України. - 2010. - № 7. - С. 31-41.

19. Бюджетна система : навч. посіб. / Н. І. Климаш, К. В. Багацька, Н. І. Дем’яненко та ін. ; за заг. ред. Т. А. Говорушко. - Львів : Магнолія 2006, 2014. - 296 с.

20. Бюджетна система : підручник ; за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. - К. : Центр учбов. літ. ; Тернопіль : Екон. думка, 2012. - 871 с.

21. Бюджетний кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. - 2010. - № 50-51. - Ст. 572.

22. Василевич В. В. Методи прогнозування злочинності в установах виконання покарань / В. В. Василевич // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. - 2013. - Вип. 25. - С. 57-66.

23. Василевич В. В. Щодо основних принципів кримінологічної політики України / В. В. Василевич // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : зб. наук. пр. за матеріалами наук.-теорет. конф. (м. Київ, 20 берез. 2014 р). - К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. - С. 46-52.

24. Ващенко І. Проблеми планування та формування оборонного бюджету в сучасних умовах / І. Ващенко, Є. Марко // Наука і оборона. - 2013. - № 4.

- С. 29-32.

25. Взаємодія при розслідуванні економічних злочинів : монографія /

А. Ф. Волобуєв, І. М. Осика, Р. Л. Степанюк та ін. ; за заг. ред.

А. Ф. Волобуєва. - Х. : Курсор, 2009. - 320 с.

26. Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні : навч. посіб. / В. М. Гаращук. - Х. : Нац. юрид. акад. України, 1999. - 55 с.

27. Герасимов А. П. Проблеми і напрями розвитку Збройних Сил України в сучасних умовах : аналітична доповідь / А.

П. Г ерасимов, О. Г. Шаталова, О. І. Куплевацька. - К. : НІСД, 2013. - 79 с.

28. Гетманець О. П. Колізії та прогалини бюджетного законодавства щодо контрольних повноважень органів Державної контрольно-ревізійної служби України / О. П. Гетманець // Право і безпека. - 2010. - № 3. - С. 216-220.

29. Гладких В. И. О некоторых проблемах уголовной политики в сфере противодействия экономической преступности / В. И. Гладких // Рос. юстиция. - 2012. - № 3. - С. 43-47.

30. Гладун О. З. Злочини проти порядку виконання бюджету: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. З. Гладун ; Нац. акад. прокуратури України. - К., 2012.

- 16 с.

31. Гладун О. З. Кримінологічна характеристика осіб, які вчинили злочини проти порядку виконання бюджету / О. З. Гладун // Часоп. акад. адвокатури України. - 2011. - № 4. - С. 1-6.

32. Голина В. В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений : учеб. пособ. / В. В. Голина. - Киев : УМК ВО, 1989. - 72 с.

33. Голіна В. В. Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні / В. В. Голіна, С. Ю. Лукашевич,

М. Г. Колодяжний; за заг. ред. В. В. Голіни. - Х. : Право, 2012. - 304 с.

34. Голіна В. В. Запобігання злочинності (теорія і практика) : навч. посіб. /

В. В.Голіна - Х. : Нац. юрид. акад. України, 2011. - 120 с.

35. Голіна В.В. Кримінологічна політика України як ресурс у протидії злочинності (реалії і можливості) / В. В. Голіна // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. - 2013. - № 2 .- С. 193-201.

36. Голомша М. Корупційни ризики оборонного сектору України / М. Голомша// Посилення доброчесності та протидія корупції в оборонному секторі України : зб. матеріали міжнар. конф. (м. Київ, 16 трав. 2011 р.) ; за ред. О. О. Котелянець. - К. : НІСД, 2011. - С. 20-22.

37. ГПУ підозрює колишнього міністра оборони України Михайла Єжеля у підриві обороноздатності армії [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://publicist.in.ua/1684-gpu-pdozryuye-kolishnogo-mnstra-oboroni-ukrayini- mihayla-yezhelya-u-pdriv-oboronozdatnost-armyi.html.

- Заголовок з екрана.

38. Гуцалюк Л. На щастя, у нас є право вибору форми контролю (за результатами контрольних заходів у системі Збройних Сил України) / Л. Гуцалюк // Фінансовий контроль. - 2008. - № 4 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/ article/53830. - Заголовок з екрана.

39. Дамірчієв М. І. Правова природа фінансової діяльності : монографія / М. І. Дамірчієв. - Х. : Право, 2014. - 256 с.

40. Даньшин И. Н. Общетеоретические проблемы криминологии : монографія / И. Н. Даньшин. - Х. : Прапор, 2005. - 224 с.

41. Демидов Ю. Н. Основы борьбы с преступностью в социально-бюджетной сфере: криминологические и уголовно-правовые аспекты : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Ю. Н. Демидов ; Всерос. науч.-исслед. ин-т МВД РФ. - М., 2002. - 59 с.

42. Депутати взяли під контроль закупівлю пального та матеріального забезпечення в Міноборони [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //zik.ua/ua/news/2015/04/22/deputaty_vzyaly_pid_kontrol_zakupivlyu_pal nogo_ta_materialnogo_zabezpechennya_v_minoborony_583496. - Заголовок з екрана.

43. Державні закупівлі - новели законодавства [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ivk.knteu.kiev.ua/novini/derzhavni-zakupivli- noveli-zakonodavstva.html. - Заголовок з екрана.

44. Для боротьби з депутатською корупцією створять спеціальну службу

[Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://www.epravda.com.ua/news/2014/08/7/480744/. - Заголовок з екрана.

45. Для закупки летней формы Минобороны объявляет открытые электронные торги [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://ipress.ua/ru/news/dlya_zakupky_letney_formi_mynoboroni_obyavlyaet_ otkritie_elektronnie_ torgy_114360.Ыт1.б - Загол. с экрана.

46. Драч М. Світ втрачає мільярди від корупції в армії, включно з українською / М. Драч [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.radiosvoboda.org/content/article/24887436.html. - Заголовок з екрана.

47. Експерти презентували електронну програму контролю за владою [Електронний ресурс].

- Режим доступу : http://www.socportal.info/ news/eksperti-prezentuvali-elektronnu-programu-kontrolyu-za-vladoyu. - Заголовок з екрана.

48. Єрмоліна М. Б. Роль органів державного казначейства України щодо

цільового витрачання бюджетних коштів / М. Б. Єрмоліна [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.rusnauka.com/

2_ANR_2010/Economics/7_57523.doc.htm. - Заголовок з екрана.

49.Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології : у 3 кн. - Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки /

А. П. Закалюк. - К. : Ін Юре, 2007. - 424 с.

50.Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика : у 3-х кн. - Кн. 3 : Практична кримінологія / А. П. Закалюк. - К. : Ін Юре, 2008. - 320 с.

51. Звіт про підсумки співпраці органів військового управління з громадськими організаціями у 2013 році. - К. : Міністерство оборони України, 2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/diyalnist/zvyazki-z-gromadskistyu/gromadska- rada/robochi-zviti-ta-vivchennya-gromadskoi-dumki/2014/07/07/zvit-pro- pidsumki-spivpraczi-organiv-vijskovogo-upravlinnya-z-gromadskimi- organizacziyami-u-2013-roczi/. - Заголовок з екрана.

52.Звіт Рахункової палати України за 2012 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://budget.rada.gov.ua/kombjudjet/control/uk/publish/ article;jsessionid=1089D52D8983826BB7B2F81C4507B6D7?art_id=50489&c at_id=44731. - Заголовок з екрана.

53.Зелинский А. Ф. Криминальная психология / А. Ф. Зелинский. - К. : Юринком Интер, 1999. - 240 с.

54. Зла О. Програмно-цільовий метод в бюджетному процесі та особливості його застосування в Україні / О. Зла, А. Сидоренко // Простір і час сучасної науки : XI Міжнар. наук. інтернет-конф. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://intkonf.org/zla-o-sidorenko-a-programnotsiloviy- metod-v-byudzhetnomu-protsesi-ta-osoblivosti-yogo-zastosuvannya-v-ukrayini. - Заголовок з екрана.

55.Злочинність у паливно-енергетичній сфері України: кримінологічна характеристика та запобігання : монографія / Б. М. Головкін, Г. Ю. Дарнопих, І. О. Христич та ін. ; за ред. Б. М. Г оловкіна. - Х. : Право, 2013. - 248 с.

56. Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения: учеб. пособ. - Горький : Горьк. высш шк. МВД СССР, 1974. - 168 с.

57. Кальман О. Г. Стан і головні напрями попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні та прикладні проблеми : монографія / О. Г. Кальман. - Х. : Гімназія, 2003. - 352 с.

58. Кириченко Р. П’ята колона в Україні: які політичні сили потурають

агресору? / Р. Кириченко [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://mskod.com/p-yata-kolona-v-ukrayini-yaki-politichni-sili-poturayut- agresoru. - Заголовок з екрана.

59. Кількість безквартирних військовослужбовців за 5 років не зменшилась і становить близько 45 тисяч чоловік. Звернення СОУ [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://uoun.wordpress.com/2011/09/ 28/368/. - Заголовок з екрана.

60. Козир О. Ф. Ключові аспекти зниження ризиків нецільового використання бюджетних коштів / О. Ф. Козир, О. В. Димченко, В. В. Димченко // Коммунал. хоз-во городов. - 2010. - № 92. - С. 193-199.

61. Коломойский продает солдатам топливо по завышенной цене

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://novosti-

n.org/ukraine/read/65489.html. - Загл. с экрана.

62. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию : сб. мат. : в 3 кн. - Кн. 3 / Нац. акад. правовых наук Украины ; НИИ изуч. пробл. преступности им. акад. В. В. Сташиса ; кол. сост. :

B. В. Голина, М. Г. Колодяжный ; под ред. В. В. Голины. - К. : Ред. журн. «Право Украины» ; Х. : Право, 2013. - 168 с.

63. Корнієнко Н. М. Оцінка і моніторинг ефективності бюджетних програм / Н. М. Корнієнко // Економічний часопис XXI століття. - 2013. - № 4-6. -

C. 31-33.

64. Костенко А. Н. Социопатия личности как криминогенный фактор / А. Н. Костенко // Наука і правоохорона : юрид. журн. - К., 2008. - № 1. -

С. 70-75.

65. Костенко О. М. Модернізація доктрини сучасної кримінології у парадигмі соціального натуралізму / О. М. Костенко // Вісн. асоц. кримін. права України. - 2014. - № 1. - С. 190-208.

66. Кравчук С. Організована злочинність у сфері економіки України: проблеми припинення та шляхи їх вирішення / С. Кравчук // Право України. - 2011. - № 8. - С. 301-307.

67. Кримінальне провадження № 357/2358/13-к Білоцерківського

міськрайонного суду Київської області, 2013 р.

68. Кримінальне провадження № 362/2693/14-к Васильківського

міськрайонного суду Київської області, 2013 р.

69. Кримінальне провадження № 757/18994/13-к Печерського районного суду м. Києва, 2013 р.

70. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар ; за заг. ред.

B. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова та ін. - 5-те вид., допов. - у 2 т. - Т. 2 : Особлива частина. - Х. : Право, 2013. - 1040 с.

71. Кримінологія : підручник / В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйська та ін. ; за ред.. В. В. Голіни, Б. М. Головкіна. - Х. : Право, 2014. - 440 с.

72. Кулаков В. В. Запобігання злочинам, пов’язаним з незаконним використанням бюджетних коштів / В. В. Кулаков, В. В. Лень,

C. С. Мірошниченко та ін. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2011. - 289 с.

73. Кулик О. Г. Злочинність в Україні: тенденції, закономірності, методи пізнання : монографія / О. Г. Кулик. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 288 с.

74. Купалова Г. Удосконалення та розвиток фінансового контролю у Збройних Силах України / Г. Купалова, О. Алесеєнко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Економіка. - 2011. - № 127. - С. 5-9.

75. Лимская декларация руководящих принципов контроля (Принята IX Конгрессом Международной организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ) в 1977 году) [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/604_001. - Загл. с экрана.

76. Лист Військової прокуратури Західного регіону України від 06.04.2015 р. № 10/1/1-327вих.15.

77. Лист Військової прокуратури Південного регіону України від 06.04.2015 р. № 19-2222-вих15.

78. Лист Військової прокуратури Центрального регіону України від

15.04.2015 р. № 06/1-1042вих.15.

79. Лист Генеральної прокуратури України від 12.03.2014 р. № 27/2-22.

80. Лист Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України від 23.10.2014 р. № 234/4827.

81. Лист Державної фінансової інспекції України від 11.03.2014 р. № 08-14/371.

82. Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии : в 2 т. - Т 2. Особенная часть : учебник / В. В. Лунеев. - М. : Юрайт, 2013. - 872 с.

83. Матеріали акта ревізії Державної фінансової інспекції України від 29.08.2013 р. № 08-21/16.

84. Матеріали акта ревізії Державної фінансової інспекції України від 22.06.2012 р. № 08-21/29.

85. Медвідь А. П. Механізми реалізації кадрової політики в системі Збройних Сил України : автореф. ... дис. канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / А. П. Медвідь ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. - К., - 23 с.

86. Мерніков Г. Фінансування силових інститутів держави: порівняльний аналіз ситуації в Україні та провідних європейських країнах / Г. Мерніков, О. Куплевацька [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Monitor/December2009/18.htm. - Заголовок з екрана.

87. Методичний посібник з організації прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів в оборонно-промисловому комплексі / Прокуратура Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері. - О., 2013. - 81 с.

88. Миронюк Д. М. Кримінологічний моніторинг ефективності правового регулювання у сфері протидії злочинності : дис. . канд. юрид. наук : 12.00.08 / Д. М. Миронюк ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2014. - 225 с.

89. Міноборони витратило 44 мільйони на неякісні бронежилети [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://tyzhden.ua/News/116544. -

Заголовок з екрана.

90. На проведення АТО витрачається 70 млн грн в день - Порошенко [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://tsn.ua/politika/na- provedennya-ato-vitrachayetsya-70-mln-gm-v-den-poroshenko-361389.html. - Заголовок з екрана.

91. Нечитайло В. А. Характеристика осіб, які вчиняють нецільове використання бюджетних коштів / В. А. Нечитайло // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. - 2014. - № 1. - С. 64-74.

92.Оболенцєв В. Ф. Латентна злочинність: проблеми теорії та практики попередження / В. Ф. Оболенцев. - Х. : СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2005. - 128 с.

93.Овчаренко О. М. Юридична відповідальність судді: теоретико-прикладне дослідження : монографія / О. М. Овчаренко. - Х. : Право, 2014. - 576 с.

94. Олійник О. М. Детермінація нецільового використання бюджетних коштів у Збройних Силах України / О. М. Олійник // Право і безпека. - 2014. - № 2. - С. 119-124.

95.Олійник О. М. Поняття та види нецільового використання бюджетних коштів у Збройних Силах України / О. М. Олійник // Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. - Х. : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2014. - Вип. 126. - С. 139-145.

96. Олійник О. М. Результати експертних оцінок нецільового використання бюджетних коштів у Збройних Силах України / О. М. Олійник // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. ювілею акад. С. В. Ківалова (м. Одеса, 16-17 трав. 2014 р.) : у 2 т. - Т. 1 ; відп. ред. В. М. Дрьомін. - О. : Юрид. літ., 2014. - С. 651-653.

97. Олійник О. М. Сучасний стан нецільового використання бюджетних коштів у Збройних Силах України / О. М. Олійник // Теорія і практика правознавства. - 2014. - Вип. 1 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/index.php?option=com_content& view=article&id=636&Itemid= 236&lang=uk - Заголовок з екрана.

98. Олійник О. М. Щодо актуальності нецільового використання бюджетних коштів у Збройних Силах України / О. М. Олійник // Політика в сфері боротьби зі злочинністю : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Івано-Франківськ, 11-16 берез. 2014 р.). - Івано-Франківськ, 2014. - С. 327-330.

99.Омельянчук О. Чиновникам от обороны выгодно не тратить деньги / О. Омельянчук, Т. Козуб // Вести. - 2014. - 20 июня. - С. 4.

100. Опалько Ю. В. Використання потенціалу громадянського суспільства для забезпечення національної безпеки України в умовах зовнішньої агресії / Ю. В. Опалько [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1565/. - Заголовок з екрана.

101. Оприлюднено повний текст звернення про визнання Росії країною- агресором [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3471865-opryluidneno-povnyi- tekst-zvernennia-pro-vyznannia-rosii-krainoui-ahresorom. - Заголовок з екрана.

102. Основи фінансового забезпечення військової частини : навч. посіб. - у 2 ч. - Ч. 1. - К. : ВІКНУ, 2006. - 380 с.

103. Остапенко О. П. Фінансові ризики виконання результативних

показників бюджетних програм у Збройних Силах України / О. П. Остапенко // Економіко-математичне моделювання соціально- економічних систем : зб. наук. пр. - К. : МННЦ ІТіС, 2013. - Вип. 18. - С. 184-200.

104. Пивоваров В. В. Податкова і кредитно-фінансова злочинність:

кримінологічна характеристика та попередження : дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Пивоваров; Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. - Х., 2003. - 229 с.

105. Пивоваров В. В. Податкова і кредитно-фінансова злочинність:

кримінологічна характеристика та попередження : автореф. дис. . канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. В. Пивоваров ; Нац. юрид. акад. України імені

Ярослава Мудрого. - Х., 2003. - 20 с.

106. Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни : розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 148-р [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/148-2011-р. - Заголовок з екрана.

107. Поліщук О. А. Використання програмно-цільового методу для формування та контролю виконання бюджету Збройних Сил України /

0. А. Поліщук, І. І. Кузьомко // Фінанси України. - 2010. - № 33. - С. 1-3

[Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://www.rusnauka. com/3 3_DW S_2010/33_DW S_2010/Economics/74383. d oc.htm. - Заголовок з екрана.

108. Положення про Головну військову прокуратуру Генеральної прокуратури України : наказ Генерального прокурора України від 29 серпня 2014 р. № 90 (із змінами, внесеними наказом Генерального прокурора України від 20.10.2014 № 12гн-1) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://document.ua/pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro- golovnu-viiskovu-prokurat-doc209744.html. - Заголовок з екрана.

109. Попович В. М. Теорія і практика детінізації економіки : монографія / В. М. Попович. - Ірпінь : Акад. держ. подат. служби України, 2001. - 546 с.

110. Порошенко доручив Гелетею звільнити чиновників за неефективне використання бюджетних коштів [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://tyzhden.ua/News/116224. - Заголовок з екрана.

111. Правова статистика : підручник / В. В. Голіна, О. Ю. Шостко,

1. О. Христич та ін. ; за ред. В. В. Голіни. - Х. : Право, 2015. - 252 с.

112. Правова статистика : підручник / Джужа О. М., Василевич В. В. та ін. ; за заг ред. О. М. Джужи. - К. : Атіка, 2014. - 448 с.

113. Присяжнюк В. Захистити інтереси держави у бюджетній сфері - головний пріоритет у діяльності органів прокуратури / В. Присяжнюк // Вісн. прокуратури. - 2011. - № 6. - С. 29-33.

114. Про вдосконалення проведення аудиту ефективності виконання бюджетних програм : наказ Головного контрольно-ревізійного управління України від 15 грудня 2005 р. № 444 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ua-info.biz/legal/baseht/ua-dmpzbu.htm. - Заголовок з екрана.

115. Про використання бюджетних коштів і переданих до сфери Міноборони майна і земель : матеріали звіту. - К. : Голов КРУ, 2009. - 389 с.

116. Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України : Закон України від 7 березня 2002 р. № 3099-Ш // Відом. Верхов. Ради України. - 2002. - № 32. - Ст. 225.

117. Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості : Закон України від 23 грудня 2014 р. № 35-УШ // Відом. Верхов. Ради України. - 2015. - № 4. - Ст. 13.

118. Про внесення змін до Закону України «Про організацію оборонного планування» : Закон України від 22 грудня 2014 р. № 1547 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=53038. - Заголовок з екрана.

119. Про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» щодо утворення військових прокуратур : Закон України від 14 серпня 2014 р. № 1642-УІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 2014. - № 39. - Ст. 2013.

120. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 р. : Щорічне послання Президента України до Верховної Ради України. - К. : НІСД, 2013. - 576 с.

121. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави : Закон України від 19 червня 2003 р. № 975-IV // Відом. Верхов. Ради України. - 2003. - № 46. - Ст. 366.

122. Про державне оборонне замовлення : Закон України від 3 березня 1999 р. № 464-XIV // Відом. Верхов. Ради України. - 1999. - № 17. - Ст. 111.

123. Про Державний бюджет України на 2010 рік : Закон України від 27 квітня 2010 р. № 2154-VI // Відом. Верхов. Ради України. - 2010. - № 2223, 24-25. - Ст. 263.

124. Про Державний бюджет України на 2013 рік : Закон України від 6 грудня 2012 р. № 5515-VI // Відом. Верхов. Ради України. - 2013. - № 56. - Ст. 60.

125. Про Державний бюджет України на 2015 рік : Закон України від 28 грудня 2014 р. № 80-VIII [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80-19. - Заголовок з екрана.

126. Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України : Закон України від від 24 березня 1999 № 551-XIV // Відом. Верхов. Ради України. - 1999. - № 22-23. - Ст. 197.

127. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII // Відом. Верхов. Ради України. - 2014. - № 49. - Ст. 2056.

128. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України від 1 липня 2010 р. № 2411-VI // Відом. Верхов. Ради України. - 2010. - № 40. - Ст. 527.

129. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VII // Відом. Верхов. Ради України. - 2014. - № 46. - Ст. 2047.

130. Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства оборони

України на 2015-2017 роки : наказ Міністра оборони України [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://www.mil.gov.ua/content/coruption/zavd_zahodu.pdf. - Загол. з екрану.

131. Про затвердження Державної програми боротьби зі злочинністю : Постанова Верховної Ради України від 25 червня 1993 р. № 3325-ХІІ // Зібр. законодавства України. - 2000. - Т. 6-6 (ПВР) 39.

132. Про затвердження Концепції кадрової політики у Збройних Силах України на період до 2017 року : наказ Міністерства оборони України від 4 грудня 2013 р. № 843 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://www.mil.gov.ua/diyalnist/kadrova-politika/konczepcziya-kadrovoi- politiki-v-zbrojnih-silah-ukraini. - Заголовок з екрана.

133. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/228-2002-n. - Заголовок з екрана.

134. Про заходи щодо забезпечення наповнення державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни : Указ Президента України від 28 лютого 1997 р. № 187/97 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/187/97. - Заголовок з екрана.

135. Про Збройні Сили України : Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1934-XII // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 9. - Ст.108.

136. Про здійснення державних закупівель : Закон України від 10 квітня 2014 р. № 1197-УП [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/! 197-18/page. - Заголовок з екрана.

137. Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері : Указ Президента України від 25 грудня 2001 р. № 1251/2001 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1251/2001. - Заголовок з екрана.

138. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VII // Відом. Верхов. Ради України. - 2014. - № 47. - Ст. 2051.

139. Про оборону України : Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1932-XII // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 9. - Ст. 106.

140. Про організацію оборонного планування : Закон України від 18 листопада 2004 р. № 2198-IV // Відом. Верхов. Ради України. - 2005. - № 4. - Ст. 97.

141. Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями : проект Закону України № 4449А від 8 серпня 2014 р.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51916. - Заголовок з екрана.

142. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 червня 2003 р. № 964-IV // Відом. Верхов. Ради України. - 2003. - № 39. - Ст. 351.

143. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : Закон України від 26 січня 1993 р. № 2939-ХІІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-12. - Заголовок з екрана.

144. Про особливості діяльності військових прокуратур : Наказ

Генерального прокурора України від 29 серпня 2014 р. (із змінами, внесеними наказом Генерального прокурора України від 20 жовтня 2014 р. № 12гн-1) [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://cct.com.ua/2014/29.08.2014_12.htm. - Заголовок з екрана.

145. Про очищення влади : Закон України від 16 вересня 2014 р. № 1682- VII // Відом. Верхов. Ради України. - 2014. - № 44. - Ст. 2041.

146. Про Положення про Державну казначейську службу України : Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 460/2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 460/2011. - Заголовок з екрана.

147. Про правовий режим майна у Збройних Силах України : Закон України від 21 вересня 1999 р. № 1075-XIV // Відом. Верхов. Ради України. - 1999. - № 48. - Ст. 407.

148. Про результати ревізій у системі Міністерства оборони України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/ kru/uk/publish/article/102177. - Заголовок з екрана.

149. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 р. «Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції» : Указ Президента України від 27 жовтня 2009 р. № 870/2009 //

Офіц. вісн. України. - 2009. - № 83. - Ст. 2809.

150. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2013 р. «Про Державну комплексну програму реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року» : Указ Президента України від 2 вересня 2013 р. № 479/2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/ 16025.html. - Заголовок з екрана.

151. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2012 р. «Про Концепцію реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року» : Указ Президента України від 29 грудня 2012 р. № 772/2012 // Офіц. вісн. України. - 2013. - № 9. - Ст. 326.

152. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня

2012 р. «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» : Указ Президента України від 8 червня 2012 р. № 390/2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/

show/390/2012/paran12#n12. - Заголовок з екрана.

153. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 р. «Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України»: Указ Президента України від 8 червня 2012 р. № 389/2012 // Офіц. вісн. України. - 2012. - № 45. - Ст. 1749.

154. Про систему державного фінансового контролю в Україні : проект Закону України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://w1 .c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3 511= 12389&pf35401=22042. - Заголовок з екрана.

155. Про Службу безпеки України : Закон України від 25 березня 1992 р. № 2229-XII // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 27. - Ст. 382.

156. Про Службу фінансових розслідувань України (фінансову поліцію) : проект Закону України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/nt0453.html. - Загол. з екрану.

157. Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України : Закон

України від 24 березня 1999 р. № 548-XIV // Відом. Верхов. Ради України. - 1999. - № 22-23. - Ст. 194.

158. Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020» : Указ Президента України від 12 счічня 2015 р. № 5/2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.Ua/laws/show/5/2015. - Заголовок з екрана.

159. Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 р. № 538-р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/538-2002-р. - Заголовок з екрана.

160. Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2005 р. № 158 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/158-2005-р. - Заголовок з екрана.

161. Про схвалення Концепції розвитку системи управління державними

фінансами : розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2012 р. № 663-р [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/633-2012-р. - Заголовок з екрана.

162. Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення

військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб : постанова Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 р. № 1294 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1294-2007-п. - Заголовок з екрана.

163. Про управління об’єктами державної власності : Закон України від 21 вересня 2006 р. № 185-V // Відом. Верхов. Ради України. - 2006. - № 46. - Ст. 456.

164. Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні : монографія; за заг. ред. В. І. Борисова, В. С. Зеленецького. - Х. : Право, 2010. - 400 с.

165. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (щодо Резервного фонду бюджету) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=50277. - Заголовок з екрана.

166. Промова Президента України Петра Порошенка на інавгурації [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://tsn.ua/politika/promova- prezidenta-ukrayini-petra-poroshenka-na-inavnuraciyi-povniy-tekst- 353552.html. - Заголовок з екрана.

167. Протидія злочинам у бюджетній сфері : метод. рекомендації / О. Є. Користін, С. С. Чернявський, В. І. Василинчук та ін. - К. : Департамент ДСБЕЗ МВС України : НАВС, 2012. - 85 с.

168. Протидія злочинам, що вчиняються у бюджетній сфері : навч. посіб. - Львів : ЛДУВС, 2010. - 168 с.

169. Протягом 2013-2015 років за рахунок переобладнання казарм планується забезпечити службовим житлом близько 11 тисяч контрактників [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://army.unian.net/ukr/detail/2399. - Заголовок з екрана.

170. Профілактика злочинів : підручник / О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Ф. Гіда та ін. ; за ред. О. М. Джужи. - К. : Атіка, 2011. - 720 с.

171. Прудов Ю. О. Фінансово-правові засади соціальних гарантій військовослужбовців в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ю. О. Прудов ; Ін-т зак-ва Верхов. Ради України. - К., 2007. - 22 с.

172. Пузиревський Є. Б. Запобігання військовим злочинам : монографія / Є. Б. Пузиревський ; за заг. ред. О. М. Литвинова. - Х. : НікаНова. - 176 с.

173. Расходы на оборону в 2014 году увеличат на 15,6 % [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://economics.puls.kiev.ua/finances/ 233868.html. - Загл. с экрана.

174. Романова І. Гелетей доручив волонтерам контролювати закупку одягу та ремонт техніки для Міноборони / І. Романова, С. Килимник [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://podrobnosti.ua/ society/2014/ 10/02/996198.html. - Заголовок з екрана.

175. Руфанова В. Детермінація злочинів, пов’язаних із порушенням законодавства про бюджетну систему України / В. Руфанова // Підприємництво, господарство і право. - 2010.- № 11. - С. 122-125.

176. Руфанова В. М. Кримінологічна характеристика та запобігання органами внутрішніх справ злочинам, пов’язаним з незаконним використанням бюджетних коштів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. М. Руфанова; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ, 2011. - 21 с.

177. Рябоконь Г. Д. Питання демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави / Г. Д. Рябоконь // Бюл. Мін-ва юстиції України. - 2003. - № 10. - С. 86-91.

178. Саєнко В. Види порушень законодавства про бюджетну систему та відповідальність за них // Юрид. журнал. - 2004. - № 9 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article. php?id=1401. - Заголовок з екрана.

179. Санаторно-курортні заклади Міністерства оборони України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/ index.php?part=sanator. - Заголовок з екрана.

180. Сапіжак В. «Без діалогу неможливо виробити єдиний ефективний підхід до стратегії боротьби з фінансовими злочинами» / В. Сапіжак, М. Влащук // Вісн. податкової служби України. - 2012. - № 22. - С. 4-7.

181. Секретар комітету Ради з нацбезпеки викрив «агентів РФ» у владі в

підриві обороноздатності України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.rbc.ua/ukr/news/sekretar-komiteta-rady-po-natsbezopasnosti-

vinnik-ulichil-07022015100500. - Заголовок з екрана.

182. Семашко В. Корупція в Міноборони непереборна? / В. Семашко

[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ord-

ua.biz/2014/04/01/koruptsiya-v-minoboroni-nepereborna/?page=1. - Заголовок з екрана.

183. Середній відкат з держзакупівель в Україні становить 30 % [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://news.finance.ua/ ua/news/- /296722/serednij-vidkat-z-derzhzakupivel-v-ukrayini-stanovyt-30. - Заголовок з екрана.

184. Синкова О. М. Організаційно-правове забезпечення стратегічного аудиту в органах виконавчої влади / О. М. Синкова [Електронний ресурс].

- Режим доступу : http://www.pravoznavec.com.ua/period/

article/12006/%D1. - Заголовок з екрана.

185. Советник Президента анонсировал «ряд увольнений» в Минобороны [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://glavnoe.ua/news/ n207719.

- Загл. с экрана.

186. Судова статистика Державної судової адміністрації України про засуджених осіб у 2010-2014 рр. (Форма 7) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://court.gov.ua/sudova_statystyka. - Заголовок з екрана.

187. Судова статистика Державної судової адміністрації України про засуджених осіб у 2010-2014 рр. (Форма 6) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://court.gov.ua/sudova_statystyka. - Заголовок з екрана.

188. Телеховський Ю. Моделі боротьби з корупцією (на прикладі Республіки Польщі та України) / Ю. Телеховський // Посилення доброчесності та протидія корупції в оборонному секторі України : зб. матеріалів міжнар. конф. (м. Київ, 16 трав. 2011 р.) ; за ред.

О. О. Котелянець. - К. : НІСД, 2011. - С. 29-32.

189. Ткаченко Н. В. Прагматика і проблематика впровадження програмно- цільового методу в бюджетний процес / Н. В. Ткаченко // Фінансовий простір. - 2013. - № 3. - С. 78-84.

190. Трайтлі В. Ю. Методичні підходи до проведення державного аудиту виконання бюджетних програм Державною фінансовою інспекцією України / В. Ю. Трайтлі // Вісн. соц.-економ. досліджень. - 2013. - Вип. 2 (49). - Ч. 1. - С. 175-181.

191. Трубін І. Загальні проблеми юридичної відповідальності за бюджетні правопорушення / І. Трубін // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 6. - С. 97-101.

192. У 2015 році фінансування армії потроять - Міноборони [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://wartime.org.ua/14688-u-2015-roc- fnansuvannya-armyi-potroyat-mnoboroni.html. - Заголовок з екрана.

193. У Азарова «покращать» соціальний захист військовослужбовців перейменуванням казарм у гуртожитки [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://tyzhden.ua/News/92060. - Заголовок з екрана.

194. УКР.АВ [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ukr.aw/pro-nas/. - Заголовок з екрана.

195. Україну зарахували до двадцятки наймілітарізованіших країн світу [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://tyzhden.ua/News/93420. - Заголовок з екрана.

196. Фінансове право : навч. посіб. / за ред. М. П. Кучерявенка. - Х. : Право, 2010. - 288 с.

197. Фінансування витрат армії необхідно зробити прозорішим - експерти [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.unian.ua/politics/ 997084-fmansuvannya-vitrat-armiji-neobhidno-zrobiti-prozorishim- eksperti.html. - Заголовок з екрана.

198. Холошин М. Як подолати корупцію в Міністерстві оборони України - у 3 частинах / М. Холошин [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //blogs. lb. ua/matviy_kholoshyn/295432_yak_podolati_koruptsiyu_minister stvi.html. - Заголовок з екрана.

199. Центр Разумкова [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.razumkov.org.ua. - Заголовок з екрана.

200. Чімишенко С. М. Бюджетний механізм фінансування особового складу Збройних Сил України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / С. М. Чімишенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2012. - 20 c.

201. Чугунов І. Я. Державний внутрішній фінансовий контроль: стратегія розвитку / І. Я. Чугунов, В. М. Федосов // Фінанси України. - 2009. - № 4.

- С. 3-12.

202. Шевченко Н. І. Державний фінансовий контроль в Україні: сучасний

стан, проблематика, напрямки реформування / Н. І. Шевченко, В. О. Куліченко // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2012. - № 1 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=380. - Заголовок з екрана.

203. Шкут В. М. Аналіз стану та динаміки злочинів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів / В. М. Шкут // Запорізькі правові читання : тези доп. щоріч. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 1819 трав. 2006 р.) ; за заг. ред. С. М. Тимченка, Т. О. Коломоєць. - Запоріжжя : ЗНУ, 2006. - С. 336-338.

204. Шкут В. М. Загальний кримінально-правовий аналіз порушення законодавства про бюджетну систему України / В. М. Шкут // Вісн. ЛДУВС. - 2007. - Спец. вип. - С. 204-207.

205. Шкут В. М. Проблеми дослідження стану злочинності у бюджетній сфері / В. М. Шкут // Слідча діяльність: проблеми теорії та практики : матеріали наук.-практ. конф. та круглого столу (м. Дніпропетровськ, 22, 26 трав. 2008 р.). - Д. : ДДУВС, 2008. - С. 101-104.

206. Шостко О. Ю. Деякі питання протидії політичній корупції в Україні /

О. Ю. Шостко // Правові та інституційні механізми протидії корупційним правопорушенням : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 20 квіт. 2012 р.) / НАПрН України, НДІ вивч. пробл. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса та ін. ; редкол. : В. І. Борисов (голов. ред.) та ін. - К. : Ред. журн. «Право України» ; Х. : Право, 2013. - С. 27-29.

207. Шостко О. Ю. Протидія організованій злочинності в європейських країнах : монографія / О. Ю. Шостко. - Х. : Право, 2009. - 400 с.

208. Яковець І. С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань : монографія / І. С. Яковець. - Х. : Право, 2013. - 392 с.

<< | >>
Источник: ОЛІЙНИК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ. ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАКОННОМУ ВИКОРИСТАННЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. ХАРКІВ - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 19. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 20. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ПРИМІТОК: