<<
>>

Теорія грошей.

Металістична теорія грошей ототожнювала гроші з благородними металами - золотом та сріблом і отримала розвиток в XV - XVII століттях, в епоху первісного нагромадження капіталу, коли представники даної теорії (в Англії - У.Стефорд, Т.Мен, Д.Норс, у Франції - А.Монкрент’єн) виступили проти псування монет.
Металістична теорія грошей відображала інтереси торгової буржуазії і її напрямок в політичній економії - меркантилізм. Згідно цієї теорії джерелом багатства суспільства є зовнішня торгівля, активне сальдо якої забезпечує приплив в країну дорогоцінних металів.Помилковість теорії раннього металізма полягала в тому, що:а) джерелом суспільного багатства вважалось золото і срібло, а не сукупність матеріальних благ, створених працею; б) заперечувалась необхідність і доцільність заміни в обігу металічних грошей паперовими. Із завершенням первісного нагромадження капіталу змінювались погляди на джерело багатства суспільства - ним стали вважатись не зовнішня торгівля і благородні метали, а мануфактури і сільське господарство, тобто функціонуючий капітал. Відповідно перевага віддавалась внутрішньому ринку, а обіг металічних грошей вважався дорогим для нації. Номіналістична теорія сформувалась в XVII - XVIII ст., коли грошовий обіг був наповнений неповноцінними монетами. Першими представниками номіналізму були англійці Дж.Берклі і Дж.Стюарт. Вони вважали, що, по-перше, гроші створюються державою, по-друге, їх вартість визначається номіналом, по-третє, сутність грошей зводиться до ідеального масштабу цін. Отже, номіналісти повністю заперечували вартісну природу грошей, розглядали їх як технічне знаряддя обміну. Панівне становище номіналізм зайняв в політекономії в кінці XIX - на початку XX ст. Але на відміну від раннього номіналізму об’єктом його захисту стали не неповноцінні монети, а паперові гроші (білети державної скарбниці). Основні її положення зводились до наступного: а) гроші - це продукт державного правопорядку, творіння державної влади; б)гроші - знаки, наділені державою платіжною силою; в)основна функція грошей - засіб платежу.
В економічній літературі по сьогоднішній день популярна кількісна теорія грошей. Вона намагається дати відповідь на питання про відносну вартість товарів, купівельної спроможності товарів і причинах її зміни. Окремі положення цієї теорії в самому загальному вигляді сформульовані Дж. Локком. У більш розробленій формі вона викладена Дж.Вандерлінтом, Ш. Монтеск’є і Д.Юмом (XVII ст.). Прихильником кількісної теорії був і Д. Рікардо (XVIII ст.). На відміну від меркантилістів, які вважали, що приріст грошей в країні стимулює розвиток торгівлі і промисловості, Д. Юм намагався довести, що збільшення кількості грошей в обігу не означає прирощення багатства країни, але сприяє лише росту цін товарів. Тому він вважав, що вартість грошей визначається їх кількістю, яка знаходиться в обігу і являє собою фіктивну величину. Таким чином, для ранньої кількісної теорії були характерні три постулати: а) причинності (ціни залежать від маси грошей); б) пропорційності (ціни змінюються пропорційно кількості грошей); в) універсальності (зміна кількості грошей однаково впливає на ціни всіх товарів). Разом з тим є очевидним, що по мірі розвитку форм грошей структура грошової маси стає далеко не однорідною, так як включає не тільки готівку, але і банківські вклади. По різному реагують на збільшення грошової маси і ціни на різні групи товарів, які зростають нерівномірно. Подальший розвиток кількісної теорії грошей пов’язаний з включенням в неї апарату економетричного аналізу і елементів мікроекономічної теорії ціни. В першій половині XX століття провідні позиції займало кейнсіанство, яке з формувалось в 30-40-х роках і домінувало в економічній теорії і економічній політиці багатьох держав. Джон Кейнс висунув доктрину «переваги ліквідності», яка виражає психологічне прагнення людей тримати активи в грошовій формі - рухомій і зручній. Попит на гроші - величина нестійка і не передбачувана, але, виявляється її можна регулювати. Так, надання переваги ліквідності і величині грошової маси (пропозиція грошей), по Кейнсу, визначають норму процента , а вона впливає на величину інвестицій (чим нижче процент, тим більше інвестицій).
А зміна інвестицій впливає на обсяг сукупного попиту, який є головним фактором, що визначає рівень зайнятості, виробництва і національного доходу. Вплив грошових факторів на економіку, вважає вчений, опосередковується нормою процента. Тому ріст грошової маси служить засобом зниження процента і збільшення інвестицій. Теорія відтворення, запропонована Д Кейнсом, істотно змінила уявлення про роль грошей в економічному розвитку. Використовуючи норму процента, можна зробити вплив на процеси нагромадження та інвестування капіталу. Тим самим гроші зайняли важливе місце в господарському механізмі, у всій системі суспільного відтворення. Це, насамперед, кейнсіанська схема формування національного доходу, аналіз споживчої і інвестиційної функції, оцінка стану ринку робочої сили та інші елементи загальноекономічного аналізу. Іншими словами, проблема грошей стала однією з актуальних в системі макроекономічного аналізу. Кейнсіанська система стимулювання попиту завдяки політиці «дешевих грошей», бюджетних дефіцитів несла з собою інфляцію. Саме її прискорення, а також розгортання кризи 70-х років нанесли удар по кейнсіанському вченню про «регульовану інфляцію», про державне втручання в економіку. Потрібні були нові підходи і нові рішення. Їх згодом запропонували монетаристи. Бюджетні інвестиції і бюджетні методи регулювання економіки, сприяли появі спроб реабілітації ролі грошей. Цю функцію взяли на себе монетаристи на чолі з Мілтоном Фрідменом, якому в 1976 р. була присвоєна Нобелівська премія. На відміну від кейнсіанців, які вважають, що для сучасного ринкового господарства характерні нестабільність, монетаристи вважають, що ринок доволі стійкий і спроможний само поновлювати економічну рівновагу. Тому вони заперечують кейнсіанську ідею про необхідність державного втручання в економіку і відстоюють принципи вільної конкуренції взагалі і в грошовій сфері в особливості. Суть теорії полягає в тому, що сукупний обсяг витрат покупців дорівнює загальній вартості проданих товарів і послуг.
В стані рівноваги С + I + G + X (сукупні витрати) дорівнюють Y (обсягу виробництва в країні). Монетаризм, як це випливає із його назви, робить наголос на гроші. Монетаристи не заперечують зміни швидкості грошей, однак вони вважають, що такі зміни - це результат тривалого розвитку. В даний момент часу швидкість обігу грошей стабільна, її зміна здійснюється поступово і передбачувано. На відміну від монетаристів, кейнсіанці вважають, що швидкість обігу грошей мінлива і непередбачувана. Вона змінюється не тільки від одного економічного циклу до другого, а і усередині циклу. Тому не можна розглядати (як це роблять монетаристи) гроші як важливий фактор, що визначає динаміку обсягу виробництва, зайнятості і цін. Звідси стає зрозумілою відмінність кейнсіанців від монетаристів в оцінці грошово-кредитної політики. Гроші розглядаються монетаристами як вирішальний фактор розвитку виробництва. Тому державне регулювання грошово-кредитної сфери може спровокувати, на їх думку, економічну кризу. Кейнсіанська концепція регулювання ставки процента, вважають монетаристи, помилкова і суперечлива. Стабілізувати одночасно пропозицію грошей і ставку процента в принципі не можливо. Тому головним об’єктом регулювання зі сторони центрального банку повинна бути не ставка процента, а темпи росту пропозиції грошей. Монетаристи також вважають за доцільне обмежити економічні функції держави: зменшити розміри державного сектору, скоротити державні витрати, в тому числі на соціальні потреби ( що об’єктивно служить інтересам великого бізнесу).
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен Гроші та кредит. 2016

Еще по теме Теорія грошей.:

 1. 14. Товарна теорія грошей та критика її М.Туганом-Барановським.
 2. 15. Класична кількісна теорія грошей, її сутність, характеристика основних постулатів. Внесок І.Фішера в кількісну теорію.
 3. 16. Внесок М.І. Туган-Барановського у розвиток кількісної теорії грошей.
 4. 17. Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток теорії грошей.
 5. 19. “Кембріджська версія” кількісної теорії грошей.
 6. 94. Концепція нейтральності грошей у процесі відтворення, причини її появи та аргументація.
 7. 103. Значення дискусії щодо нейтральності грошей для практики регулювання пропозиції грошей . Стабілізаційна політика кейнсіанців та механізм їх впливу на коливання ділового циклу.
 8. 46.ПОХОДЖЕННЯ І СУТЬ ГРОШЕЙ..
 9. 1. Походження і сутність грошей
 10. Теорія грошей.
 11. 3.3.Попит на гроші.
 12. 88.Аналіз меркантилістами грошового обігу та розробка кількісної теорії грошей.
 13. 93. Вчення Д. Рікардо про земельну ренту, зарплату та прибуток. Кількісна концепція грошей в дослідженнях Д. Рікардо.
 14. Економічна теорія у Франції, Англії, США на межі ХVІІІ – ХІХ століть.
 15. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії.
 16. 90. Охар-йте нові тенденції у господарському розвитку країн Європейської цивілізації в 1970 – 80-х роках та формування теорії монетаризму.
 17. 98. Визначте причини виникнення та охар-йте зміст і основні теорії економічного неоконсерватизму.
 18. 90.Охарактеризуйте нові тенденції у господарському розвитку країн Європейської цивілізації в 1970 – 80-х роках та формування теорії монетаризму.