<<
>>

3. Платіжний баланс: сутність, стан, вплив на грошовий оборот в країні. Платіжний баланс України.

Платiжний баланс - балансовий рах-к мiжнар. операцiй - це вартiсне вираж. усього комплекса мiжнародн. зв'язкiв країни у формi спiвввiдн. надходжень i видаткiв. Баланс. рах-к мiжнар.
операцiй являє собою кiлькiсне i якiсне вартiсне вираження масштабiв, структури i характеру зовнiшньоекон. опер. країни, її участi в свiтовому господарствi. В останнiй час в доповнення до платiжного баланса, який мiстить данi про рух потокiв цiнностей мiж країнами, складається баланс мiжнар. активiв та пасивiв країни, вiдображ.її мiжнар. фiн. стан в категорiях запасу. Платiжний баланс має таку стр-ру: 1) торгiвельний баланс; 2) баланс послуг та некомерц. платежiв; 3)баланс руху капiталiв та кредитiв. Iсторично зовнiшня торгiвля виступає начальною формою мiжнар. екон. вiдносин, зв'язуюче нацiональнi госп-ва в свiтове, тому показники зовнiшньої торгiвлi традицiйно займають важне мiсце в плат. балансi. Спiввiднош. експорту та iмпорту складає торгiв. баланс. Взагалi велику увагу придiляють аналiзу актива чи дефiцита торгiвельного баланса. При цьому, звiсно, активне торгове сальдо є бiльш вигiдним для країни. Баланс послуг включає в себе платежi та надходження по трансп. перевозкам, страх., електронн., телефгр. i др. видам зв'язку, мiжнар. туризму i т.п. Баланс руху капiталiв i кредитiв виражає спiввiдн. ввозу та вивозу державних та приватних капiталiв, наданнi та отриманнi кредитiв. За економiч. змiстом цi операцiї дiляться на двi категорiї: мiжнародний руч пiдприємню та ссудного капiталу. Пiдприємн. капiтал - прямi закордоннi iнвест. та портфельнi iнвест. Мiжнар. рух ссудного капiталу роздiл. по принципу строковостi: на довго- та середньостроковi займи та кредити; на короткостроковi (менше року). Оскiльки облiк короткосторк. капiталу особливо важко здiйснювати включається стаття "Помилки та пропуски", що слугує для коректировки балансу. Заключнi статтi плат. балансу вiдобр. операцiї з лiквiдн. вал. активами, в яких беруть участь держ. вал. органи, в рез-ту чого змiнюється величини та складу централiз. офiцiйних золотовал. резервiв. Платіжний баланс україни протягом останніх років має негативне сальдо, яке обумовлене дефіцитом торговельного балансу та балансу рухів капіталів і кредитів Дефіцит платіжного балансу свідчить про неконкурентноздатність вітчизняних товарів та послуг на світовому ринку і активне втручання імпортної продукції, про недосконалість та низьку привабливість неризидентів до внутрішнього ринку капіталів. Існують, звичайно, і зовнішні причини незбалансованості
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з предмету Гроші та кредит. 2016

Еще по теме 3. Платіжний баланс: сутність, стан, вплив на грошовий оборот в країні. Платіжний баланс України.:

  1. Глава 8. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
  2. 3. Платіжний баланс: сутність, стан, вплив на грошовий оборот в країні. Платіжний баланс України.
  3. 40. Суть, цілі та інструменти грошово-кредитної політики держави.