<<
>>

8. Функції грошей, їх реалізація в Україні.

Функції грошей, що виділяються в сучасній економічній літературі, виступають не застиглою формою виразу грошових відносин, а відображають динамічні процеси, що відбуваються, і збагачення цих відносин якісними змінами.
Ступінь розвитку тієї чи іншої функції відображає певні етапи розвитку суспільного виробництва. Гроші як міра вартості – гроші виражають вартість товарів, шляхом надання їм кількісного виразу у вигляді ціни. З початком централізованого карбування монет державами виник масштаб цін. В умовах обігу справжніх грошей масштаб цін як вагова кількість грошового металу, прийнятого за грошову одиницю був складовою функції міри вартості і доповнював її призначення виражати вартість товарів. В сучасних умовах механізм дії масштабу цін як інструменту виміру грошової ціни діє не окремо від визначення вартості, а одночасно з ним, як один процес, оскільки еквівалентна вартість товару уже виражена в грошових одиницях. Тому роль масштабу цін ніби поглинута мірою вартості. Рівень цін на товари зумовлює і масштаб цін для нових товарів а не навпаки, як це було за золотого стандарту. Функції міри вартості: гроші використовуються не тільки для визначення товарів, а також для визначення показників на макро та мікро рівні. Функцію міри вартості гроші виконують ідеально, тобто при визначенні ціни товарів чи наданні кількісного виразу економічним процесам наявність грошей необов‘язкова. Функція грошей як засобу обігу. Виконуючи функцію засобу обігу гроші виступають посередником в обміні товарів, які відбуваються за схемою Т®Г®Т‘. Завдяки тому, що цю формулу можна поділити на дві частини, то грошовий обіг паперових грошей має переваги в порівнянні з бартерним обміном, який являється альтернативою грошам. Важливою ознакою грошей як засобу обігу є те, що вони являють собою реальне втілення мінової вартості: продавець віддає свій товар покупцеві і взамін одержує гроші.
Гроші як засіб обігу забезпечують перебіг товарів від виробника до споживача, після чого товари виходять зі сфери обігу. Проте самі гроші залишаються в обігу, переходячи від одного суб’єкта до іншого.Альтернативою грошам являється раціонування - використання купонів, карток замість грошей. Грошовий обіг підпорядковується основному закону грошового обігу MV=PQ . У сучасних умовах використання грошей як засобу обігу здійснюється переважно в роздрібній торгівлі, при наданні послуг населенню, в міжнародній торгівлі та ін. Про те поступово сфера використання цієї функції звужується завдяки проникненню кредитних відносин. Функція грошей як засобу платежу.Гроші як засіб платежу – гроші обслуговують погашення боргових зобов’язань які виникають між фізичними і юридичними особами. Основою для дії цієї функції являється купівля-продаж товарів та надання послуг з відстрочкою платежу. Гроші перебувають весь час в обігу як і в функції “засоби обігу”. Як засіб платежу гроші мають ширшу сферу використання. Вони використовуються не тільки для обслуговування товарообігу, а також і для погашення інших боргових зобов‘язань (сплата податків, комунальні платежі).Ф-я ЗП забезпечує ширші можливості для підприємств, ніж ф-я засобу обігу, оскільки знімає з нього обмеження, які створює суто еквівалентний обмін у разі негайної оплати товарів (Т-Г), розширює маневреність коштами, дає можливість здійснити платежі шляхом заліку зустрічних зобов’язань, що сприяє економії грошових коштів та прискоренню обігу капіталу тощо. Водночас в цій ф-ї міститься загроза неплатежу. Функція грошей як засобу нагромадження вартості.Засіб нагромадження – це функція в якій гроші обслуговують нагромадження вартості в її загальній абстрактній формі в процесі розширеного відтворення. Стало можливим коли товаровиробник зміг частину виручки відкладати на майбутнє. Спочатку була одна ціль - зберегти вартість, тобто втілити в брусках дорогого металу, щоб зберегти на випадок соціальних потрясінь. У такій формі абстрактне багатство називалося скарбом.
З розвитком тов. виробництва і грошових відносин урізноманітнювалися цілі нагромадження скарбу. Замість ховати стало модно демонструвати - естетична форма багатства, втілена в прикрасах, створення резерву платіжних засобів надало багатству відтворювального характеру і зорієнтувало на заб. зростання прибутку. Товаровиробники стали нагром. для розширення виробництва й одержання додаткового прибутку. З розвитком змінювалися і форми, від золота, срібла до паперових, депоз, електрон. Проте державні запаси золота офіційно включаються до золотовалютних резервів країни і слугують резервом світових грошей. Функція світових грошей.Світові гроші – це функція, в якій гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті і забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами. Виділення функції світових грошей зумовлене особливостями руху вартості на світовому ринку, які визначаються поділом цього ринку державними кордонами. Завдяки цьому поділу виникає специфічний суб’єкт – держава. Гроші на світовому ринку виконують функції загального платіжного засобу, загального купівельного засобу, засобу перенесення багатства з однієї країни в іншу. Світові гроші функціонують і як міра вартості та рахункові одиниці, оскільки національні ціни жодної країни на можуть повністю задовольнити потреби світового ринку і на ньому формується своя система цін. Світові гроші забезпечують рух вартості в міжнародному обороті.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з предмету Гроші та кредит. 2016

Еще по теме 8. Функції грошей, їх реалізація в Україні.:

 1. 91. Податки і податкова функція сучасної держави. Проблема ефективності податкової політики в Україні.
 2. Організаційно-тактичні основи обшуку.
 3. Розслідування злочинів, пов’язаних із виготовленням або збутом підроблених грошей або цінних паперів.
 4. Глава 8. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 5. 5. Органи державного управління України та їх функції.
 6. 4.4. Методи реструктуризації державного боргу та їх використання в Україні
 7. 10. Державний контроль в Україні його характеристика.
 8. 1. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал.
 9. 160. Функції центральних банків. Характеристика окремих функцій:
 10. 164. Особливості передавального механізму грош-кредит­ної політики в Укр.
 11. 8. Функції грошей, їх реалізація в Україні.
 12. 47. Сутність та функції кредиту, його роль в функціонуванні та розвитку економіки. Причини виникнення кредиту. Зміст та основні суб'єкти кредитних відносин. Еволюція кредитних відносин та їх сучасний стан в Україні.
 13. 4.3.Еволюція г.с. України.