<<
>>

160. Функції центральних банків. Характеристика окремих функцій:

монетарного й економічного регулювання; — управління банківською системою; — управління грошовим оборотом; — банківське обслуговування загальнодержавних та урядових потреб. Функції ЦБ ототожнюють з осн напрямами його ді­яльності: з емісійною діяльністю, з діяльністю як банку банків, банкіра уряду, органу банківського регулювання і провід­ника грошово-кредитної політики.
У ЗУі «Про НБУ» декларується ос­новна функція банку — забезпечення стабільності грошової оди­ниці Укр, що є кінцевим результатом, тобто завданням, на досягнення якого ЦБ спрямовує свою діяльність. Ст 7 ЗУ проголошує функції НБУ, які охоплюють різні види діяльності банку — від проведення грош-кредитної політики, банк регулювання і нагляду до сертифікації банк аудиторів і ліквідаторів банків, а також деякі банків­ські операції, н-д операції з банківськими металами. Специфічні функції, що визначають сутність ЦБ: (тема). Функція монетарного та ек регулювання. Роль ЦБ у ринк ек: гол орга­н держ регулювання макроек процесів за до­п грошово-кредитних (монетарних) методів. Грошово-кредитне регулювання є одним із невід'ємних елементів загальноек політики держави. Гол стратегічною метою суч грошово-кредит політики: збаланс розвиток нац ек, який досягається регулю­ванням пропозиції грошей та заг рівня цін. Основні методи грошово-кредитного регулювання: — операції з ЦП та з іноземною валютою (ку­півля чи продаж); — регулювання рівня обов'язкових резервів; регулювання рівня облікової ставки; — маніпулювання умовами рефінансування комерц банків. Осн орієнтири валютної політики: забезпеч оптимально­го обмінного курсу, підтримання рівноваги платіжного балансу, сприяння стабільному функціонуванню внутрішнього валют ринку, оптимізація структури офіційних ЗВР, поступова лібералізація валютних операцій, стримування «втечі» капіталу, убезпечення ек від світових валютних криз. Дія­льність ЦБ має бути спрямована на дедоларизацію нац ек, що знижує вразливість ек від впливу зовнішніх факторів і підвищує ефективність грош-кредит політики.
Дана функція є пріори­тетною для ЦБ в ринк ек,. Функція управління банківською системою: ЦБ застосовує до банків різні заходи впливу з метою забезпечення стійкості ба­нк системи, здійснює управління не втручаючись в оперативну дія-сть бан­ків, не вимагаючи проведення операцій, які могли б послабити їх фін стан, не посягаючи на свободу підпри­ємницької дія-ті. Мета ЦБ: сприяти обачливій та розважливій поведін­ці банків. Напрями реалізації функції ЦБ щодо управління банк системою. ЦБ: регулює доступ на банк ринок з ме­тою перешкоджання проникненню до нього ек нестабіль­них, ненадійних, із сумнівною діловою репутацією банківї; забезпечує створення нормативної бази, яка регламентує діяльніть банків; здійснює нормування діяльності банків. Участь ЦБ у розрах обслуговуванні КБ сприяє зміцненню платіжної дисципліни в міжбанк відносинах, прискоренню грош потоків внутрішньобанк системи, поліпшенню їх прозорості та легітимності. Кредитне обслуговування КБ відкри­ває ЦБ можливості для регулятивного впливу на діяльність банків і для управління всією банк системою. 1) кредити ЦБ — інстру­мент впливу на грош пропозицію. Зрост обсягу наданих кредитів збільшує грош базу і розширює пропозицію грошей- розвивається ресурсна база банк системи. Кредитна діяльність ЦБ впливає на рівень ринкових % ставок. 2) ЦБ-кредитор ост інстанції, надає КБ короткострок кредит для підтрим ліквідності. 3) кредити ЦБ— це засіб урегулювання міжбанк розрах і забезпеч безпе­ребійного функціонування системи міжбанк переказу­вання грошей. НБУ здійснює рефінан­сування КБ наданням кредитів овернайт, тендерних кредитів, стабілізаційних кредитів і проведення опе­рацій прямого РЕПО. Напрямами управлінської діяльності ЦБ: формування системи гарантування вкладів та нагляд за банками, запровадження ризик-орієнтованого нагляду- нагляду на основі оцінювання ризиків, притаманних кожному банку та банк системі в цілому, а також застосування до банків адекватних заходів реагування. Функція управління грошовим оборотом: задово­лення ЦБ попиту економіки на гроші, а також у створенні і забезпеченні функціонув платіж системи.
ЦБ має монопольне право на забезпечення су­к грош обороту банкнотами і монетами (готівкою). ЦБ має повноваження щодо виготовлення грош знаків, організації і регулювання їх обігу. ЦБ у процесі реалізації грошово-кредитної політики регулює заг суму грош пропозиції, емісії грошових знаків, то він її обмежує відповідно до зміни реального обсягу попиту на готівку. КБ залежать від емісійного банку, тому що клієнти можуть зажадати перетворення своїх банківських депо­зитів на готівку. В Укр емісійним центром готівкового обороту є НБУ. ЦБ разом з КБ бере участь у забезпеченні сук грош обороту депозитними гро­шима. Вирішальна роль -ЦБ. В ум розвиненої ек грошові розрах і платежі здійснюються переважно у безгот формі через банк установи, що спричинює необхідність формування особливих платіжних систем. Відповідальність за надійність та ефективність платіжної системи покладається на ЦБ країни ви­ходячи з його призначення. ЦБ визначає заг принципи діяльності платіж­них систем, створює систему міжбанк переказування гро­шей. Виступаючи у ролі посередника між банками при проведен­ні міжбанк розрахунків, ЦБ забезпечує: — мінімізацію банківських ризиків; концентрацію, а водночас і оптимізацію надлишкових резе­рвів комерц банків; належний рівень безпеки системи розрах; — ефективне регулювання грош ринку завдяки отриман­ню оперативної та точної інформації про переміщення грошових коштів і стан банк рахунків. НБУ створив СЕП, розпочав створення нац с-ми масових електронних платежів. Функція банківського обслуговування загальнодерж та урядових потреб. ЦБ як банк держави представ­ляє її інтереси у відносинах з ЦБ ін дер­ж, у міжнарод валютно-фін організаціях і в міжнародних банках. ЦБ може від­кривати кореспондентські рахунки і свої представництва за кор­доном. ЦБ виступає в ролі радника, консультанта уря­ду з пит, що стосуються розвитку банкї системи, спів­працює з урядовими структурами в процесі проведення аналізу, оцінювання та прогнозування основних макроек пока­зників розвитку країни. ЦБ відіграє роль у забезпеченні касово­го виконання держ бюджету. Сутність касового виконання бюджету: організація надходження грошових коштів до бюджету (податки, збори, виторг від реалізації державних ЦП) і видачі бюджетних коштів у процесі виконання бюджету. ЦБ веде консолідований рахунок Мі­нфін (казначейства) і забезпечує у такий спосіб роз­рах-касове обслуговування уряду, що дає змогу останньо­му, у свою чергу, враховуючи особливий статус банку, мінімізу­вати ризики, пов'язані з банк обслуговуванням.

<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка з предмету Гроші та кредит. 2016

Еще по теме 160. Функції центральних банків. Характеристика окремих функцій::

  1. 160. Функції центральних банків. Характеристика окремих функцій:
  2. Перелік питань
  3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  4. Характеристика змагальних сторін в адміністративному судочинстві