<<
>>

55. Концепція зміни вартості грошей у часі та її застосування в прийнятті інвестиційних рішень.

Вартість певної суми грошей – цефункція від часу виникнення грошових доходів або витрат.Оцінка доцільності інвестицій - це прийняття рішення про те, варто чи неварто вкладати гроші у той або інший проект.
Вимагає здійснення фінансово-економічних розрахунків, пов'язаних з потоками грошових коштів у різні проміжкичасу (оцінка зміни грошей у часі). Концепція оцінки базується на тому, що вартість грошей протягом часузмінюється з урахуванням норми прибутку на грошовому ринку, в якості якоїзазвичай виступає норма позичкового капіталу. При розгляді концепціїзміни вартості грошей у часів інвестиційному аналізі важливе розуміння суті поняття"інвестиції"' з позицій фін. теорії, а саме: "обмін сьогоднішньоївартості придбання фінансових чи реальних активів на можливо невизначенумайбутню вартість". Тим самим майбутня вартість, на яку очікує інвестор маєкомпенсувати йому відмову від поточного споживання відповідної сьогоднішньоївартості. Отже, одна й та сама сума коштів має різну цінність у часі по відношеннюдо моменту їх використання. Важливимфактором, що обмежує інвестиційну діяльність є фактор часу: між рішеннямпро інвестування коштів та матеріалізованими в продукції чи послугах результатами у межах життєвого циклу проекту існує певний час, врахування якогоє одним з важливіших методичних прийомів прийняття інвестиційних рішеньта базується на фундаментальних поняттях теорії цінності грошей у часі. Такимчином, і витрати C(t) і вигоди B(t) у кожному конкретному проекті можнавіднести до певного момент) часу t, для якого необхіднооцінити адекватність одноперіодних вигод та витрат, тобто B(t) - C(t). Для порівняння суми грошей, що вкладаються, із сумою, яку інвестор сподівається отримати після завершенняінвестиційного періодувикористовують поняття майбутнята теперішня вартість грошей.Майбутня вартість грошей - це та сума, в яку повинні перетворитисьчерез визначений час вкладені сьогодні під відповідний відсоток кошти.Розрахунок майбутньої вартості грошей пов'язаний із застосуванням концепціїнарощування початковоїсуми, що передбачає збільшення початкової суми грошейшляхом приєднання до суми нарахованих на неї процентних платежів за відповіднийперіод часу. - проста схема нарахування відсотків - складна схема нарахування відсотків, коефіцієнт нарощування.
- ставка нарощення, t – кількість періодів нарахуванні відсотків. Теперішня (поточна, приведена) вартість грошей - це сума майбутніхгрошових надходжень, приведених досучасного моменту, з урахуваннямпроцентної ставки або норми дохідності. - теперішня вартість за простою схемою нарахування відсотків - теперішня вартість за складною схемою, знаменник в даній формулі це коефіцієнт дисконтування. - ставка дисконту. Процес знаходження теперішньої вартості – дисконтування. А майбутньої – нарощування. При визначення дисконтних ставок враховують такі принципи: 1)З двох майбутніх надходжень вищу дисконтну ставку матиме те, що надійде пізніше. 2)Чим нижчий визначений рівень ризику, тим нижчою повинна бути ставка дисконту. 3)Якщо загальні відсоткові ставки на ринку зростають, то зростають і дисконтні ставки. Поняття альтернативної вартості є основоположним для проведенняаналізу витрат і вигод. Ефективнішою є система, що забезпечує найповніше врахування альтернативної вартості, яка завжди є вартістю найкращоїз можливих альтернатив при прийнятті інвестиційного рішення.

<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка - Інвестиції та інвестиційна діяльність. 2016

Еще по теме 55. Концепція зміни вартості грошей у часі та її застосування в прийнятті інвестиційних рішень.:

  1. 55. Концепція зміни вартості грошей у часі та її застосування в прийнятті інвестиційних рішень.
  2. 2.4. Колективні договори і угоди як форми соціального партнерства
- Бизнес-планирование - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД Р. Беларусь - ВЭД России - Государственное регулирование экономики в зарубежных странах - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономики - Контроль и ревизия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги РФ - Общие вопросы экономики - Организация производства - Отраслевая экономика - Оценочная деятельность - Податки України - Политэкономия - Теория и история экономических учений - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда -