<<
>>

31. Документальні методичні прийоми включають:

Інформаційне моделювання – представлення обєкту, що вивчається у вигляді моделі . Камеральні перевірки – перевірка наявності всіх форм і додатків, реквізитів та підписів, валюти балансу, проміжних підсумків, взаємопов’язання показників звітних форм, основних контрольних співвідношень між показниками і звітними формами .
При камер.перевірці використовуються тести системи контролю та перевірки на суттєвість. Тести системи контролю застосовують для одержання аудиторських доказів відносно відповідності структури та ефективності функціонування систем обліку та внутрішнього аудиту. Вони класифікуються на: - ротаційні – являють собою порядок, відповідно до якого об’єкти, що підлягають перевірці, вибираються аудитором по черзі на принципі ротації; - глибинні тести є певною вибіркою операцій, що перевіряються на всіх стадіях облікового процесу; - тести слабких місць призначені для перевірки конкретного аспекту обліково-аналітичної роботи, де аудитор припускає наявність помилок; - спрямовані тести використовують з метою наступного контролю здійснюваних оперцій; - наскрізні тести – це форма поглибленого тесту, яка використовується для вивчення системи в цілому; - незалежні тести призначені для перевірки операцій і залишків, а також здійснення інших процедур з метою отримання доказів про повноту, правильність і законність операцій, відображених у бухгалтерських записах і фінансовій звітності. Процедури перевірки на суттєвість – це перевірки, які використовуються з метою одержання аудиторських свідчень про виявлення суттєвих викривлень фінансової звітності. Процедури перевірки на суттєвість бувають 2 типів: - документальні перевірки операцій та залишків; - аналітичні процедури. Аналітичні процедури полягають в аналізі співвідношень та тенденцій. За результатами аналітичних процедур оцінюються зміни в діяльності під-ва, помилки фінансової звітності.
АП проводяться в основному в разі надходження додаткової інформації яка не узгоджується з очікуваною. Перерахунок - перевірка раніше отриманих розрахунків, використовується для оцінки реальності тих статей звітності, які явяються результатами розрахунків. Підтвердження – це одержання письмової відповіді від незалежної третьої сторони, яка підтверджує правильність тієї чи іншої інформації у відповідь на відповідниї запит аудитора. Оскільки підтвердження надходять з незалежних від клієнта джерел, вони є особливо цінними і широко використовуються для підтвердження. Співставлення – достовірність відображених в док-тах госп. операцій перевіряється шляхом зіставлення даних різних док-тів, що відносяться до одних і тих же або різних, але взємопов’язаних госп. оп-й. Сканування – вивчення нетипових статей і подій, відображених в документації госп.суб’єкта. сканування корисно проводити при використанні вибірки для прийняття аудиторських рішень. Якщо вибірка слугує основою відбору статей для превірки, існує вірогідність, що аудитор вибере приклад який не відображає всю сукупність статей і прийме помилкове рішення. Ризик можна зменшити просканувавши статті, які не ввійшли до вибірки. Простеження (трасування) – спосіб, при якому перевіряється госп. інформ-я, починаючи з її відображення в первинних док-тах і далі по системі бух.обліку до заключного запису.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Шпаргалка - Государственный финансовый контроль Украины. 2016

Еще по теме 31. Документальні методичні прийоми включають::

  1. Класифікація слідчих дій. Структура слідчої дії. Фіксація ходу та результатів слідчої дії.
  2. 6. Процедури аудиту.
  3. 31. Документальні методичні прийоми включають:
  4. Напрями та заходи підвищення ефективності запобіжної діяльності у сфері фінансового забезпечення Збройних Сил України