>>

Зміст

1. Аудит в системі економічного контролю.

2. Сутність аудиту, його зміст, мета та завдання.

3. Світова історія розвитку аудиту: характеристика тенденцій його становлення та фактори впливу.

4. Аудит в Україні: становлення і розвиток

5. Аудиторська діяльність та її складові.

6. Види аудиту та його класифікація.

7. Аудит в системі контролю.

8. Сутність внутрішнього контролю, його зміст, мета та завдання.

9. Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю.

10. Внутрішній аудиту: його місце в системі внутрішнього контрою.

11. Схожість та відміність між аудитом та ревізією фінансово-господарської діяльності.

12. Особливості проведеня аудиту.

13. Предмет та об’єкти аудиту.

14. Методи та методика аудиту.

15. Характеристика особливостей об'єктів внутрішнього аудиту

16. Організація аудиторської діяльності

17. Статус аудитора в Україні.

18. Організація функціонування надання аудиторських послуг.

19. Міжнародні стандарти аудиту.

20. Кодекс етики аудиторів.

21. Кодекс етики професійних бухгалтерів.

22. Національні нормативи аудиту.

23. Планування аудиту.

24. Аудиторські процедури та їх класифікація.

25. Види аудиторських тестів та їх роль у процесі аудиторської перевірки.

26. Аудиторське тестування за циклами господарських операцій.

27. Об’єкти внутрішнього аудиту.

28. Формування методології внутрішнього аудиту.

29. Організація внутрішнього аудиту.

30. Поняття аудиторського ризику.

31. Модель визначення припустимого аудиторського ризику.

32. Властивий ризик.

33. Ризик, пов'язаний з невідповідністю функціонування системи внутрішнього контролю.

34. Ризик невиявлення помилок.

35. Суттєвість та її взаємозв'язок з ризиком аудиторської перевірки

36. Поняття аудиторської вибірки. Місце та мета вибіркової перевірки в процесі аудиту.

37.

Статистичні та нестатистичні методи вибірки.

38. Використання вибірки при оцінці внутрішнього контролю.

39. Фактори, що впливають на обсяг вибірки. Інтерпретація результатів вибірки.

40. Аудиторські докази, їх класифікація та вимоги до них.

41. Процедури отримання аудиторських доказів.

42. Зміст і форма аудиторської документації та вимоги до її складання.

43. Класифікація робочих документів аудитора.

44. Методика ведення аудиторського досьє.

45. Джерела інформації для проведення аудиту грошових коштів та готівкових операцій.

46. Аудит забезпечення збереженості касової готівки та дотримання касової дисципліни, вимог чинного законодавства щодо здійснення касових операцій.

47. Перевірка операцій на рахунках у банках.

48. Аудит дебіторської заборгованості.

49. Аудит наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів.

50. Аудит формування статутного капіталу суб'єктів господарювання та його особливості.

51. Аудит руху та використання капіталу за видами.

52. Організація та методика аудиту поточних зобов'язань та кредитних операцій.

53. Перевірка використання та своєчасності повернення короткострокових позик і довгострокових кредитів та їх забезпечення.

54. Завдання та послідовність аудиту об'єктів приватизації.

55. Аудит інвестиційної діяльності.

56. Аудит операцій з цінними паперами.

57. Аудит зовнішньоекономічної діяльності.

58. Основні процедури та методика перевірки обліку.

59. Використання методики експрес-аналізу для економічного читання бухгалтерської звітності.

60. Аудиторська оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємства та ефективності його використання.

61. Аудиторська перевірка ліквідності та фінансової стійкості господарюючих суб'єктів.

62. Аудиторські звіти та їх склад.

63. Види аудиторських висновків та їх характеристика.

64. Зміст і структура аудиторського висновку за результатами перевірки фінансової звітності підприємства.

65. Аудиторські висновки спеціального призначення.

66. Звіт аудитора перед контрагентами.

67. Особливості проведення аудиту в середовищі електронної обробки даних.

68. Методи використання комп’ютерних засобів у процесі аудиту.

1.

| >>
Источник: Відповіді на екзамен з дисципліни Аудит. 2016

Еще по теме Зміст:

 1. 95. Демократичний і бюрократичний принципи организації держави. Бюрократі я и бюрократизм вздійсненні державної влади.
 2. Философский позитивизм. Учение о государстве и праве Огюста Конта
 3. 49. Детский аутизм (F84.0). Синдром раннего детского аутизма Каннера
 4. 3. Механизм, структура и технологии государственного управления.
 5. Страховой рынок РФ: содержание, виды страхования
 6. 12. Социально-экономические преобразования в эпоху царя Алексея Михайловича. Русский меркантилизм. Староторговый и Новбторговый уставы.
 7. Неолиберальный подход , корпорационализм,, структуралистская концепция, неокейнсианские взгляды, функционализм теории экономической интеграции.
 8. 28. см в тетр. Социал-демократическая модель развития страны.
 9. Факторы, влияющие на процессы зарождения и развития стресс-коррозионных трещин; приоритетность их значимости.
 10. Тема «Лексика современного русского языка с точки зрения ее стилистической дифференциации»
 11. 31. Основные научные подходы в психологии: бихевиоризм, психоанализ, гуманистическая психология и др.