<<
>>

9. Процедури перевірки на суттевість.

Аудиторська перевірка фінансових звітів за МСА має на меті висловлювання думки про те, чи складені фінансові звіти в усіх суттєвих аспектах відповідно до визначеної концептуальної основи фінансової звітності.
Концептуальні основи фінансової звітності суттєвість визначають наступним чином: "Інформація є суттєвою, якщо її пропуск або неправильне відображення може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів" Суттєвість залежить від величини суми статті звітності або значущості помилки, пропуском або невірним відображенням господарського факту або результату господарської операції. При цьому для аудитора суттєвість не є якісною ознакою корисності фінансової інформації. Для аудитора розмір та якість суттєвості є певним порогом, перевищення якого на думку аудитора може вводити в оману користувач фінансової інформації та впливати на адекватність його управлінських рішень. Суттєвість, її розмір або якісні характеристики, є результатом особистого професійного судження аудитора. Розглядаючи суттєвість, аудитор повинен оцінювати час та обсяг роботи та потенційні наслідки суттєвих викривлень. На практиці виникає проблема визначення конкретного розміру суттєвості викривлення / невідповідності/ та її наступного впливу на звітність та на рішення користувачів звітності або аудиторського висновку. Процедури перевірки на суттєвість бувають двох типів: 1. Документальні перевірки операцій та залишків. 2. Аналітичні процедури. Ці процедури також є джерелами одержання аудиторських свідчень. Застосовують такі процедури одержання аудиторських свідчень:— перевірки;— спостереження;— опитування;— підрахунки;— підтвердження;— аналітичні процедури. Перевірки полягають у вивченні первинних документів бухгал­терських регістрів, документів матеріальних звітів і доцільності про­ведення операцій з метою встановлення дійсного фінансового стану підприємства.
Спостереження — це спосіб контролю за виконанням іншими особами процедур за безпосередньої участі аудитора з метою об'єктив­ного сприйняття інформації. Наприклад, спостереження аудитора за проведенням працівниками підприємств інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей або за виконанням процедур, які не залиша­ють сліду з точки зору аудиту. Опитування осіб на підприємстві або поза його межами (фор­мально, неформально, письмово, усно) з метою одержання достовірної інформації. Він грунтується на компетентності, досвіді, незалежності і чесності опитуваних. Опитування може дати аудиторові нову інфор­мацію або підтвердити вже зібрані ним свідчення. Підрахунки — арифметична перевірка точності бухгалтерських записів і проведення самостійних підрахунків. Підтвердження — прийом контролю, коли відповіді на запити можуть підтверджувати інформацію бухгалтерських документів. Аналітичні процедури полягають в аналізі співвідношень та тен­денцій. За результатами аналітичних процедур оцінюються зміни в діяльності підприємства, помилки фінансової звітності. Аналітичні процедури проводяться в основному у разі надходження додаткової інформації, яка не узгоджується з очікуваною.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з Аудиту. 2016

Еще по теме 9. Процедури перевірки на суттевість.:

 1. 84. Поняття, підстави, порядок відтворення обстановки і обставин події (перевірка показань на місці і слідчий експеримент).
 2. 9. Процедури перевірки на суттевість.
 3. 10.Процедуривиявленняпомилок і шахрайства.
 4. 11.Взаємодіявнутрішнього контролю і зовнішнього аудиту.
 5. 12.Робоча та підсумковадокументаціяаудиторів.
 6. Завдання 1.
 7. 31. Документальні методичні прийоми включають:
 8. Довести вагомість процесу оцінювання навчальних досягнень студентів; розкрити функціональну роль оцінювання в контексті переорієнтації на компетентнісно зорієнтовану освіту.
 9. Зміст
 10. 18. Організація функціонування надання аудиторських послуг
 11. 33. Ризик, пов'язаний з невідповідністю функціонування системи внутрішнього контролю
 12. 35. Суттєвість та її взаємозв'язок з ризиком аудиторської перевірки
 13. 36. Поняття аудиторської вибірки. Місце та мета вибіркової перевірки в процесі аудиту
 14. Забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканність під час застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні зарубіжних країн
 15. Гарантії забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканність під час застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні
 16. 1.3. Цивільна юрисдикція та підсудність трудових спорів
 17. 2.4. Розмежування цивільної і конституційної юрисдикцій
 18. 2.3 Процесуальний порядок перегляду судових рішень судом апеляційної інстанції в адміністративному процесі України