<<
>>

18. Організація функціонування надання аудиторських послуг

Аудиторські фірми й аудитори-підприємці проводять аудит і надають супутні аудиторські послуги.

Згідно з МСА після 2004 року (чинний з 15.12.2004 р., частково з 01.01.2005 р.) аудиторські послуги класифікують наступним чином:

1.Аудит та огляд історичної фінансової інформації - фінансової звітності (МСА 100-999, ПМПА 1000-1999, МСЗО 2000 -2699);

2.

Завдання з надання впевненості іншім, ніж аудит і огляд історичної фінансової інформації (МСЗПУ -3699);

3. Супутні послуги (МССУ 4000-4699):

- завдання з виконання узгоджених процедур;

- завдання з підготовки фінансової інформації.

Відповідно до ч.2 ст.3 Закону України „Про аудиторську діяльність” аудиторські послуги можуть надаватися у формі:

а) аудиторських перевірок (аудиту) і зв'язаних з ними експертиз;

б) консультацій з питань: - бухгалтерського обліку;- звітності;- оподаткування; - аналізу фінансово-господарської діяльності;- інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних і юридичних осіб.

Аудиторська перевірка фінансових звітів дає аудитору можливість висловити думку про складену фінансову звітність (у всіх суттєвих аспектах)відповідно до визначеної концептуальної основи фінансової звітності.

Термін "упевненість" – це переконаність аудитора в достовірності твердження, зробленого однією стороною для іншої. Для надання такої впевненості аудитор оцінює докази, зібрані в результаті проведених процедур і висловлює думку. Досягнутий рівень переконаності, а отже і рівень упевненості, який може бути наданий, визначається виконаними процедурами та їхнімирезультатами.Абсолютна впевненість в аудиті недосяжна внаслідок дії таких чинників, як необхідність судження, використання тестування, обмеження, властивібудь-яким системам бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю. Проводячи аудиторську перевірку, аудитор надає високий (але не абсолютний) рівень упевненості в тому, що інформація, яка підлягає аудиту, немістить суттєвих викривлень.

Виконуючи завдання з огляду, аудитор надає помірний рівень упевненості в тому, що інформація, яка підлягає огляду, не містить суттєвих викривлень. Завданням оглядової перевірки фінансової звітності є надання аудитору можливості встановити негативні факти, які приводять його до висновку,що інформація, отримана на підставі прийнятої облікової політики, неправдиво представляється. При цьому він здійснює процедури перевірки, які незабезпечують оцінку подій, оскільки це робиться при аудиті. Все негативне,що потрапляє в коло зору аудитора, розцінюється їм як ті, що фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах, не складена відповідно до встановлених правил її підготовки. Обмежені процедури оглядової перевірки й аналізу, пов'язаного з нею,дають меншу ймовірність досягнення поставленої аудитором мети порівняноз аудитом. Тобто під час оглядової перевірки використовуються досвід ізнання в галузі аудиту, знання техніки аудиту для отримання необхідних доказів. Але при оглядових перевірках не вивчаються так детально, як при аудиті, системи внутрішнього контролю й обліку підприємства, не перевіряється первинна бухгалтерська документація на достовірність, а докази отримуються більшою мірою шляхом інспектування, огляду, підтвердження і розрахунків, що також використовується під час проведення аудиту.

Аудиторські перевірки та огляд призначені для того, щоб аудитор мігнадати високий або помірний рівень упевненості.

Під час проведення операційної перевірки аудитор зобов'язаний провести процедури перевірки з окремих питань, про котрі він домовився з клієнтом. Узгоджені між аудитором і клієнтом процедури перевірки здійснюютьсяз метою задоволення інтересів клієнта стосовно дослідження інформації зокремих питань. Одержувачі такого звіту повинні скласти власні висновки зокремих питань на підставі виконаних аудитором процедур перевірки. Такийзвіт має обмежене коло користувачів.

Інші аудиторські послуги:

а) консультації третіх осіб з питань: бухгалтерського й податковогообліку; складання фінансової (бухгалтерської) звітності; оподаткування; аналізу фінансово-господарської діяльності; економіко-правового забезпечення

господарської (підприємницької) діяльності; економічної та правової безпеки; фінансової політики;

б) експертизи з питань підприємницької діяльності (у тому числі судово-бухгалтерська експертиза в редакції ст.

ст. 7, 10 Закону України "Про судову експертизу");

в) представництво інтересів клієнта (замовника) перед третіми юридичними особами за його дорученням з питань економіко-правового забезпечення діяльності клієнта (замовника) - у редакції ст. 62 Цивільного кодексуУкраїни.

г) представництво інтересів клієнта (замовника) у суді здійснюєтьсявідповідно до статей 110 - 117 розділу 12 Цивільно-процесуального кодексуУкраїни;

д) видання і розповсюдження (на договірній основі через третіх осіб)методичної (інформаційної) літератури з питань теорії та практики обліку,оподаткування, аудиту, аналізу, фінансів, правового забезпечення господарської діяльності в Україні (здійснюється після вивчення питання та отримання відповідного дозволу Аудиторської палати України);

ж) проведення навчальних семінарів і курсів з питань обліку, аудиту,оподаткування, аналізу та економіко-правового забезпечення господарськоїдіяльності в Україні (здійснюється без видачі кваліфікаційних сертифікатівпісля узгодження з Аудиторською палатою України, затвердження програми);

з) оцінка майна (при умові наявності відповідної кваліфікації оцінника);

є) розробка, впровадження, супроводження бухгалтерських продуктівна ПЕОМ (в електронних системах обробки даних);

ї) ведення за третіх юридичних і фізичних осіб бухгалтерського й податкового обліку, складання фінансової (бухгалтерської) звітності й декларацій про доходи.

Усі інші види діяльності (роботи, послуги) не є статутними й дозволеними по відношенню до аудиторської фірми (аудитора).

<< | >>
Источник: Відповіді на екзамен з дисципліни Аудит. 2016

Еще по теме 18. Організація функціонування надання аудиторських послуг:

  1. 70. Правовий статус сільськогосподарських акціонерних товариств
  2. Глава 8. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
  3. 4. Доходи, видатки та прибуток банку. Використання прибутку
  4. 1. Аудиторськадіяльність, їїсутність, функціональнізавдання, предмет, метод, об'єкти аудиту.
  5. 2. Форми регулювання банківської діяльності
  6. Зміст
  7. 18. Організація функціонування надання аудиторських послуг
  8. 2.1. Поняття, види, структура тіньових відносин та способів тіньових проявів у сфері погашення податкового боргу
  9. 3.1. Організація процесу формування передумов функціонування адміністративно-правового режиму детінізації відносин у сфері погашення податкового боргу
  10. ДОДАТКИ