<<
>>

16. Організація аудиторської діяльності

В Україні заняття аудиторською діяльністю дозволено як у формі приватного підприємництва, так і шляхом створення аудиторських фірм. Аудиторські фірми можуть створюватися в будь-якій законодавчо дозволеній формі господарського товариства і на основі будь-яких форм власності.

Суб'єкт господарювання може бути зареєстрований як аудиторська фірма за умови, що 70 % його статутного капіталу сформовано за рахунок внесків аудиторів і керівником фірми є аудитор.

Діяльність аудиторських фірм в Україні включає:

• перевірку достовірності фінансової звітності клієнта;

• оцінку фінансового стану, фінансової стійкості;

• експертну оцінку стану фінансово-господарської діяльності підприємства-замовника і прогнозування перспектив його розвитку;

• надання послуг з інформаційного, наукового і методичного забезпечення діяльності підприємств;

• надання послуг з організації і постановки системи бух-обліку на підприємствах;

• проведення консультацій з питань обліку, оподаткування;

• розроблення пропозицій щодо вдосконалення діяльності підприємства і підвищення ефективності його фінансово-господарської діяльності.

Під час виконання аудиторських перевірок аудиторські фірми та аудитори мають право:

• самостійно, відповідно до умов договору із замовником, визначати строки, послідовність, форми і методи проведення перевірок;

• отримувати від підприємства, яке перевіряється, всі необхідні документи: первинні документи, регістри бух.обліку, форми звітності;

• отримувати потрібні усні й письмові роз'яснення від керівництва підприємства, яке перевіряється, і його співробітників;

• визначати необхідність, строки, обсяги й об'єкти інвентаризації підприємства, що перевіряється, а також самостійно проводити інвентаризацію або контролювати її проведення працівниками підприємства;

• мати доступ в усі приміщення підприємства;

• за необхідності залучати до проведення перевірок експертів та інших фахівців з питань виробничої діяльності підприємства, що перевіряється.

Такі широкі права аудиторів і аудиторських фірм під час проведення перевірок накладають на них певні обов'язки і відповідальність, метою яких є максимальне задоволення вимог замовника і нездійснення свідомих або випадкових дій, які можуть завдати матеріальний або моральний збитки підприємству, що перевіряється, підірвати його репутацію в бізнесі.

Для цього аудитори зобов'язані:

• належним чином здійснювати аудиторські процедури з перевірки бухгалтерської документації замовника;

• планувати і документувати свою діяльність відповідно до вимог чинних законодавчих і нормативних актів, стандартів аудиту;

• не розголошувати отриману в процесі перевірки інформацію, яка становить комерційну таємницю підприємства, що перевіряється, третім особам і не використовувати її в особистих інтересах;

• відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до чинного законодавства;

• інформувати власників і керівництво підприємства, яке перевіряється, про виявлені під час перевірки помилки і порушення у системі обліку та звітності, а також про недоліки в організації роботи підприємства.

Аудиторська діяльність та її регулювання

Вважається, що для підтримання на достатньому рівні професійної компетентності аудитор має проводити не менше двох аудиторських перевірок за рік. Він повинен, усвідомлюючи рівень відповідальності перед замовником і користувачами, ретельно планувати й організовувати свою роботу, щоб мати максимальні гарантії обґрунтованості сформульованої в аудиторському висновку думки і відсутності в перевіреній ним бухгалтерській звітності серйозних помилок і перекручень.

<< | >>
Источник: Відповіді на екзамен з дисципліни Аудит. 2016

Еще по теме 16. Організація аудиторської діяльності:

 1. 120.Порядок проведення екологічного аудиту та організації еколого-аудиторської діяльності.
 2. ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12 23. Аудиторський фінансовий контроль
 3. Поняття, види та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.
 4. 2. Види банків, порядок їх створення та організаційна структура
 5. 13.Організаційно-правові форми здійснення аудиторської діяльності.
 6. 11.Аудиторський висновок. Методика складання акта аудиторського контролю
 7. 21. Регулювання аудиторської діяльності в Україні. Професійні організації аудиторів в Україні та їх функції.
 8. 2. Форми регулювання банківської діяльності
 9. 3. Порядок реєстрації комерційного банку та ліцензування його діяльності
 10. Аудиторська діяльність та її складові.
 11. Схожість та відміність між аудитом та ревізією фінансово-господарської діяльності