<<
>>

Характеристика особливостей об'єктів внутрішнього аудиту

Основними об'єктами внутрішнього аудиту є:

— стан і ведення бухгалтерського фінансового обліку;

— фінансова звітність, її вірогідність;

— стан необоротних активів і запасів;

— забезпеченість підприємства власними обіговими коштами;

— платоспроможність і фінансова стійкість;

— система управління підприємством;

— робота економічних і технічних служб підприємства;

Організація внутрішнього аудиту

— оподаткування: правильність визначення доходу, що підлягає оподаткуванню; своєчасність і повнота сплати податків;

— планування, нормування і стимулювання;

— внутрішньогосподарський контроль;

— виробничо-господарська діяльність;

— достовірність проектно-кошторисної документації;

— забезпеченість власними засобами;

— організація і технологія виробництва;

— процеси господарської діяльності;

— проектно-кошторисна документація;

— виконавча дисципліна та ін.

Для детального дослідження об'єктів внутрішнього аудиту доцільно здійснити порівняльний аналіз видів аудиторських послуг, які надаються зовнішніми аудиторськими фірмами і службами внутрішнього аудиту.

До таких аудиторських послуг належать:

— аудит суб'єктів підприємницької діяльності;

— складання фінансової звітності, податкових декларацій;

— відновлення кількісно-сумового обліку;

— консультації з обліку, оподаткування;

— ведення обліку та розробка методики обліку на конкретних підприємствах тощо.

До об'єктів організації внутрішнього аудиту належать аудиторські номенклатури. Під аудиторською номенклатурою розуміють перелік інформації, котра є в законодавчих актах, нормативних документах, кошторисах, зафіксованих фактах, які використовують у процесі аудиту для підготовки управлінських рішень. Склад номенклатури формується залежно від характеру діяльності господарства.

Кожний окремий об'єкт внутрішнього аудиту потребує індивідуального підходу до використання прийомів аудиту, що є елементами його методу.

Від політики і стилю управління залежать напрямки внутрішнього аудиту, глибина дослідження тих чи інших об'єктів внутрішнього контролю.

Успішна реалізація завдань раціональної організації внутрішнього аудиту потребує певних умов і передумов. Основною умовою є те, що за останні роки, й особливо після введення у дію Закону України "Про аудиторську діяльність", формується сприятливе середовище для запровадження нових форм контролю, адекватних ринковим відносинам. Так, створюється відповідна нормативна база (національні й міжнародні стандарти з аудиту), у вузах України готують спеціалістів з обліку й аудиту, прийнятий Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", затверджена Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, які сприятимуть високоякісному оновленню основної інформаційної бази аудиту. З кожним роком підвищується кількість наукових праць з аудиту, дослідження поглиблюються, зростає їх практична значущість.

<< | >>
Источник: Відповіді на екзамен з дисципліни Аудит. 2016

Еще по теме Характеристика особливостей об'єктів внутрішнього аудиту:

 1. Державний облік лісового фонду, ведення лісового кадастру, моніторингу лісів і здійснення лісовпорядкування.
 2. ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10 19. Фінансовий контроль: зміст, види, методи
 3. 14.6.2. Рейтингова система CAMEL
 4. Зміст
 5. Світова історія розвитку аудиту: характеристика тенденцій його становлення та фактори впливу.
 6. Питання
 7. ВСТУП
 8. Поняття незаконного використання бюджетних коштів у Збройних Силах України
 9. Аналіз основних кількісно-якісних показників незаконного використання бюджетних коштів у Збройних Силах України
 10. Криміногенні риси осіб, які вчиняють злочини, пов’язані із незаконним використанням бюджетних коштів у Збройних Силах України
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. ДОДАТКИ