<<

18.Аудит касовихоперацій.

Аудит касових операцій проводиться згідно наступних напрямків (стадій). На першій стадії аудиту касових операцій аудитор повинен роз­глянути:організацію збереження готівкових коштів у касі;здійснення угод із матеріально відповідальними особами (наяв­ність договорів із касирами);кваліфікацію та практичний досвід касирів, що забезпечують роботу каси;порядок надходжень та видатків готівкових коштів;забезпечення реальності ведення обліку за напрямками діяль­ності підприємства;дотримання необхідних процедур організації здійснення гос­подарських операцій з готівковими коштами;дотримання вимог до первинних та зведених документів, що за­безпечує наявність доказів про їх здійснення;використання та збереження бухгалтерської документації з об­ліку готівкових коштів згідно «Положення про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку».
Друга стадія аудиту готівкових коштів у касі передбачає прове­дення їх інвентаризації у касі підприємства1. Виявлення нестачі, крадіжки готівки, прихованої неоформленими документами і розпи­сками, виявляється шляхом інвентаризації. Третя стадія перевірки визначає правильність та достовірність заповнення прибуткових та видаткових касових ордерів. При цьому неприпустимі будь-які виправлення, закреслювання, помарки тощо. Перевірка операцій з видачі готівки з каси проводиться на чет­вертій стадії аудиту. Встановлюється, на які цілі підприємство отри­мувало й видавало готівку. Для цього аудитором вивчаються корінці чекової книжки на отримання готівки, виписки банку. Після того, як установлена мета отримання готівки з поточного рахунку, перевіря­ється дотримання її підприємством шляхом вивчення касових доку­ментів (прибуткових та видаткових касових ордерів, касової книги) та бухгалтерських документів, які підтверджують використання готівки на зазначені цілі (авансові звіти, відомості на отримання заробі­тної плати, відомості на закупівлю сільськогосподарської продукції). Використання готівки за цільовим призначенням перевіряють зіставлен­ням даних про одержання з банку грошей з даними про їх витрачання (балансовим методом, тобто залишок на початок із рахунка ЗО «Каса» плюс оборот за дебетом за цим же рахунком і мінус оборот за креди­том).
Наступна стадія аудиту передбачає перевірку повноти оприбут­кування готівки в касі підприємства. Аудитор повинен визначити повноту та своєчасність оприбут­кування готівки, яка надходить із різних джерел:за реалізовану продукцію;одержання грошей з поточних рахунків;невикористаних підзвітних сум; депоновану заробітну плату. На п'ятій стадії при необхідності аудитор перевіряє достовір­ність розрахованого підприємством ліміту залишку готівки в касі. Для визначення понадлімітних залишків готівки касі порівню­ються запаси про фактичні її залишки в касі за касовою книгою з установленим лімітом каси за кожний день незалежно від того, здій­снювалися в цей день касові обороти (надходження і витрати готів­ки) чи ні. Наступна стадія аудиту передбачає перевірку відображення го­сподарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Остання стадія перевірки є зіставлення первинних, аналітичних і синтетичних облікових документів із даними, відображеними у звіт­ності підприємства, із метою встановлення їх відповідності.
<< |
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з Аудиту. 2016

Еще по теме 18.Аудит касовихоперацій.:

  1. 18.Аудит касовихоперацій.