<<
>>

16.Особливостіскладання і представленняфінансовихзвітів.

При складанні фінансової звітності слід дотримуватись таких умов: — автономності підприємства, за яким кожне підприємство роз­глядається як юридична особа, що відокремлена від власників;— безперервності діяльності підприємства;— періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу;— історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів.
у звітному періоді, у кореспонденції з рахунками обліку, за якими допущені перекручення. Складанню звітності передує значна підготовча робота, яка скла­дається з кількох етапів: 1. Закінчення усіх бухгалтерських записів на синтетичних і ана­літичних рахунках. 2. Закриття у кінці звітного періоду всіх операційних рахунків: калькуляційних, збирально-розподільних, порівняльних, фінансово- результативних. Закриття рахунків починають з рахунків галузей і виробництва, які мають максимальну кількість споживачів і мінімальну кількість зустрічних витрат, і закінчують рахунками з мінімальною кількістю споживачів і максимальною кількістю зустрічних витрат. Після завершення підготовчої роботи переходять до безпосеред­нього складання звітності. Складання балансу підприємства (форма №1) Баланс складається згідно з нормативними вимогами за даними залишків з дебету і кредиту синтетичних рахунків на початок і кінець періоду, взятих з Головної книги або книги обліку госпо­дарських операцій. Частина статей балансу повністю відповідає залишкам відповід­них синтетичних рахунків (наприклад, "Обладнання", "Розрахунки з учасниками", "Каса", "Розрахунковий рахунок" та ін. ). Інші статті балансу відображають згруповані дані кількох синтетичних рахунків ("Незавершене виробництво", "Виробничі запаси" та ін. ). Складання звіту про фінансові результати, їх використання (фор­ма № 2) та звіту про фінансово-майновий стан підприємства (фор­ма № 3). На підставі нормативних документів, балансу підприємства, Го­ловної книги або книги обліку господарських операцій, прийнятого на підприємстві порядку визначення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), чинних договорів розробляються і заповнюються звіти — про фінансові результати та їх використання (форма № 2) та про фінансово-майновий стан підприємства (форма № 3).
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з Аудиту. 2016

Еще по теме 16.Особливостіскладання і представленняфінансовихзвітів.:

  1. 16.Особливостіскладання і представленняфінансовихзвітів.