<<
>>

14.Нормування та контроль якостіпраціаудиторів.

Нормування праці аудиторів — це процес встановлення міри витрат праці на виконання певних обсягів робіт за визначений проміжок часу. При цьому трудомісткість може бути виражена або безпосеред­ньо у затратах часу робітника потрібної кваліфікації на виконання одиниці роботи (норма часу), або через визначення чисельності робі­тників, необхідних для виконання усього обсягу робіт за визначений термін.
Встановлення нормативної трудомісткості робіт стає основою пла­нування роботи аудиторської фірми. Можна виділити два основні методи нормування праці аудиторів:— аналітично-розрахунковий;— аналітично-дослідний. Аналітично-розрахунковий метод — це метод, який грунтується на раніше розроблених нормативних матеріалах і його використан­ня не вимагає значних витрат ресурсів на розробку нових норматив­них матеріалів, що потребує великих витрат. Аналітично-дослідні методи базуються на безпосередньому ви­вченні витрат часу. За їх допомогою можуть бути встановлені витрати праці у конкретних умовах підприємства. Але ці методи дуже тру­домісткі і не завжди забезпечують якісні нормативи. Оцінюючи результати якості праці аудиторів, треба враховувати особливості їх діяльності, результативність якої виявляється у до­сягненнях цілого колективу зазвичай через певний час. Велике зна­чення мають і показники індивідуальної результативності праці. Від якості праці аудиторів залежить престиж фірми, імідж і всі по­казники роботи підприємства — прибуток, фонд заробітної плати, а також економічний стан клієнтів аудиторського підприємства, пре­стиж фірми. Таким чином, суб'єктами контролю якості праці є: сертифікований аудитор та експерти. Контроль за якістю праці аудиторів може бути залежним, якщо його виконують працівники свого підприємства, і незалежним, якщо його здійснює інший аудитор-партнер, не пов'язаний з клієнтом сто­совно аудиту. Усі ці види контролю є внутрішніми.
Можливий також зовнішній контроль — з боку Спілки ауди­торів України, Аудиторської палати України або за їх дорученням — з боку іншої аудиторської фірми. Основні вимоги щодо контролю якості аудиторських робіт вста­новлює Національний норматив аудиту № 5 "Контроль якості аудиторських послуг", це цілісна система заходів, що передбачає:— керівництво аудитом;— контроль за аудитом;— аналіз проведеного аудиту;— процедури контролю якості аудиторських робіт. Політика контролю якості аудиторських робіт повинна пересліду­вати реалізацію основної мети аудиту шляхом дотримання всіх його вимог: — професійних — усі працівники аудиторського підприємства повинні дотримуватися принципів аудиту; — проведення аудиту фахівцями аудиторського підприємства, які мають необхідний досвід і рівень професійної підготовки; — належний рівень керівництва, контролю та аналізу роботи на всіх стадіях і етапах процесу аудиту; — отримання консультацій в інших неаудиторських підприєм­ствах і установах; — забезпечення впевненості клієнтів щодо оцінки репутації підприємства для залучення потенційних клієнтів; — гнучкий постійний моніторинг та забезпечення адекватності й ефективності внутрішньої політики та процедур контролю якості робіт.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з Аудиту. 2016

Еще по теме 14.Нормування та контроль якостіпраціаудиторів.:

  1. 14.Нормування та контроль якостіпраціаудиторів.