<<
>>

13.Організаційно-правові форми здійснення аудиторської діяльності.

Згідно зі ст. 5 Закону України "Про аудиторську діяльність" та відповідно до інших законодавчих актів, Уставу Аудиторської пала­ти України, національних нормативів аудиту аудитор має право зай­матися аудиторською діяльністю індивідуально, створювати ауди­торську фірму, об'єднуватися з іншими аудиторами в спілку.
На тери­торії України можуть діяти такі види підприємств: — сімейне, засноване на власності та праці громадян України — членів однієї сім'ї, які проживають разом; — приватне, засноване на власності окремого громадянина України з правом найму робочої сили; — колективне, засноване на власності трудового колективу під­приємства, кооперативу, іншого статутного підприємства; — державне комунальне, засноване на власності адміністратив­но-територіальних одиниць; — державне, засноване на загальнодержавній власності; — спільне, засноване на базі об'єднаного майна різних власників (змішана форма власності). У числі засновників спільного підприємства можуть бути юридичні особи та громадяни України, інших держав; — підприємство, засноване на власності юридичних осіб та гро­мадян інших держав. Діяльність, правила створення, права і обов'язки учасників та засновників усіх видів підприємств (крім заснованих на державній власності) регулюються Законом України "Про господарські това­риства". За цим Законом госпо­дарськими товариствами визнаються підприємства, установи, органі­зації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з ме­тою одержання прибутку. До господарських товариств належать: — акціонерне товариство — товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства; — товариство з обмеженою відповідальністю, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність у межах своїх внесків; — товариство з додатковою відповідальністю, статутний фонд якого поділений на частки: розмір часток визначається установчи­ми документами.
Учасники такого товариства відповідають за його борги своїми внесками до статутного фонду, а при недостачі сум — додатково належним їм майном в однаковому кратному для всіх учасників розмірі внеску кожного учасника. Граничний розмір відпо­відальності учасників передбачений в установчих документах; — повне товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном; — командитне товариство, яке включає поряд з одним або більшістю учасників, відповідальних за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, також одного або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників). Якщо у коман-дитному товаристві є два або більше учасників з повною відповідаль­ністю, вони несуть солідарну відповідальність за борги товариства. Акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальні­стю і товариства з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, повне і командитне това­риство — установчого договору. Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами),аудиторськими фірмами, які уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення. Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України. Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як фізична особа - підприємець або у складі аудиторської фірми з дотриманням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.Аудиторська фірма - юридична особа, створена відповідно до законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність.
<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Відповіді на екзамен з Аудиту. 2016

Еще по теме 13.Організаційно-правові форми здійснення аудиторської діяльності.:

 1. Розслідування ухилення від сплати податків.
 2. Екологічна правосуб'єктність і природоохоронні права й обов'язки юридичних і фізичних осіб.
 3. 120.Порядок проведення екологічного аудиту та організації еколого-аудиторської діяльності.
 4. 47. Парламентський контроль та його форми.
 5. ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10 19. Фінансовий контроль: зміст, види, методи
 6. Глава 8. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 7. Поняття, види та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.
 8. 12.Робоча та підсумковадокументаціяаудиторів.
 9. 13.Організаційно-правові форми здійснення аудиторської діяльності.
 10. 2. Форми регулювання банківської діяльності
 11. 3. Порядок реєстрації комерційного банку та ліцензування його діяльності
 12. Аудиторська діяльність та її складові.
 13. Схожість та відміність між аудитом та ревізією фінансово-господарської діяльності
 14. 16. Організація аудиторської діяльності
 15. Культурні цінності як об’єкти зобов’язальних правовідносин
 16. 2.1. Поняття, види, структура тіньових відносин та способів тіньових проявів у сфері погашення податкового боргу
 17. 3.1. Організація процесу формування передумов функціонування адміністративно-правового режиму детінізації відносин у сфері погашення податкового боргу
 18. ДОДАТКИ
 19. Нормативно-правові чинники та їх вплив на детермінацію злочинів, пов’язаних із незаконним використанням бюджетних коштів у Збройних Силах України
 20. 3.1 Шляхи удосконалення державної політики у сфері фінансового забезпечення Збройних Сил України